Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Spremljanje dozorevanja oljk 2023

datum: 25.10.2023

Zadnja posodobitev: 25.10.2023

Kako spremljamo dozorevanje

Dozorevanje oljk spremljamo od leta 2002 dalje. Konec avgusta začnemo z vzorčenjem plodov na različnih lokacijah. Plodove tedensko vzorčimo, določimo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto plodov, vsebnost olja pridobljenega v laboratorijski oljarni ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (občasno za dve lokaciji). Trdoto plodov določamo s penetrometrom s tri milimetrsko konico (rezultati v g/mm²). Z rezultati tedensko seznanjamo zainteresirane oljkarje (lahko posredujejo svoj E-mail na: viljanka.vesel@go.kgzs.si), hkrati pa jih objavljamo na spletni strani KGZS – Zavod GO (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) - http://www.kmetijskizavod-ng.si/.

Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 smo v opazovanje (na 100 plodovih) vključili tudi spremljanje poškodb z oljčno muho (izhodne luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja in poškodbe semena (50 plodov) in število presušenih plodov zaradi suše. V letu 2020 smo začeli spremljati tudi bolj vidne poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ti podatki niso objavljeni, saj služijo za splošno spremljanje letine.

Kljub podatkom, ki jih boste lahko spremljali preko spleta ali pa preko svojega E-maila, je najbolje, da se sami naučite spremljati dozorevanje oljk v svojem nasadu, kajti med nasadi so velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in drugih okoljskih dejavnikov ter agrotehnike (gojitvena oblika in rez, gnojenje, namakanje...). Informacije PCO so samo pripomoček za določanje okvirnega časa obiranja na tem območju. Na odločitev glede časa obiranja mora pomembno vplivati tudi velikost nasada, predvsem pa v kolikem času bomo sposobni plodove obrati. Poleg tega pa se lahko zgodi, da zaradi daljšega deževnega obdobja obiranje predolgo traja in tako lahko zamudimo optimalen čas za doseganje dobre kakovosti oljčnega olja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je potrebno dobro organizirati in se v naprej dogovoriti z oljarjem, saj je za doseganje kakovosti zelo pomembno, da plodove sproti predelujemo.

 

Rezultati 19. 10. 2023

Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost v opazovanih nasadih, prvo vzorčenje pa smo opravili 27. in 28. avgusta. Sorto 'Istrska Belica' in 'Leccino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Ankaran – Beneša, Baredi, Sveti Peter, Purissima, Šempeter, Kromberk in Gornje Cerovo, sorto 'Istrska Belica' dodatno še v Kozani, Gradnu in na Bivju – Lama. Sorto 'Maurino' smo vzorčili na lokacijah Strunjan – Ronk, Baredi, Purissima in Šempeter. Sorta 'Istrska Belica' je že obrana na petih opazovanih lokacijah, sorta 'Leccino' in sorta 'Maurino pa na treh, zato smo tam zaključili z vzorčenjem. Zaradi padavin v zadnjem  obdobju je oljevitost padla, plodovi napadeni z oljčno muho pa so začeli gniti.
 

'Istrska Belica': Trdota plodov te sorte je bila pri zadnjem vzorčenju v povprečju (vse lokacije) še zmeraj višja kot v letu 2022 in kot v dolgoletnem povprečju, oljevitost v laboratorijski oljarni pa je bila v povprečju (vse lokacije) precej nižja kot v prejšnjem letu in kot v dolgoletnem povprečju, saj je v zadnjem obdobju močno padla – razlog so najbrž padavine v zadnjem obdobju.
 

'Leccino': Indeks zrelosti, ki ga določamo na podlagi obarvanosti povrhnjice in mesa, je bil pri zadnjem vzorčenju približno enak kot v letu 2022 in nižji kot običajno v tem obdobju. Trdota plodov je enaka kot običajno in nekoliko višja kot v letu 2022 ter hitro pada, oljevitost v laboratorijski oljarni, ki je v zadnjem obdobju padla, pa je v povprečju (vse lokacije) približno enaka kot v lanskem letu in nižja kot v dolgoletnem povprečju.
 

'Maurino': Na Purissimi pa so bili pri zadnjem vzorčenju plodovi nekoliko bolj obarvani kot v običajnem letu, vendar veliko bolj obarvani kot v letu 2022. Trdota plodov je tudi pri zadnjem vzorčenju izrazito padla in je nižja kot v letu 2022 in v povprečnem letu, prav tako pa tudi oljevitost.
 

Na številnih lokacijah je močno prisotna oljčna muha, zato na takih lokacijah svetujemo, da oljke čim prej oberete. Tudi zaradi razmer v poletnem času (veliko padavin) in padavin v zadnjem obdobju je za doseganje primerne kakovosti potrebno zgodnejše obiranje kot običajno.

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,
vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

 

Preglednica: Ocena pridelka, trdota in  masa plodov, indeks zrelosti ter vsebnost olja v plodovih oljk sorte ISTRSKA BELICA, LECCINO, MAURINO v času dozorevanja

DOZOREVANJE OLJK_7-2023-10-25_1
DOZOREVANJE OLJK_7-2023-10-25_2
DOZOREVANJE OLJK_7-2023-10-25_3

 

POJASNILO:

Pridelek:

V tabeli je z oceno označen pridelek, saj manj naložena drevesa hitreje dozorevajo od močno naloženih.

Ocena krošnje s pridelkom:

1 – ni plodov (0%)
2 – zelo malo plodov (1-20%)
3 – malo plodov (20-40%)
4 – srednje veliko plodov (40-60%)
5 – veliko plodov (60-80%)
6 – zelo veliko plodov (80-100%)

Indeks zrelosti: stopnja zrelosti povprečnega vzorca 100 plodov:  

0 – plod zelene barve
1 – plod rumeno-zelene barve,
2 – manj kot polovica ploda temno obarvana,
3 – več kot polovica ploda temno obarvana,
4 – povrhnjica črno obarvana, meso neobarvano,
5 – povrhnjica ploda  črna, meso obarvano do polovice,
6 – povrhnjica črna, več kot polovica mesa obarvana,
7 – povrhnjica črna, meso obarvano do koščice.

Opomba:

Indeks zrelosti pri sorti Istrska belica je ocenjen (pozno barvanje) in ni prikazan v grafih. Za temne sorte (Leccino) je primeren čas obiranja, ko je indeks zrelosti med 3,5 in 4,0. Trenutno je indeks zrelosti tudi pri sorti Leccino in Maurino prenizek, zato ni predstavljen v grafih.

 

Priloge:

 

ISTRSKA BELICA

LECCINO

MAURINO

  Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Indeks zrelosti
Trdota plodov
Vsebnost olja v laboratorijski oljarni
Trdota plodov

Ronk

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Beneša

25.10.2023

 19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Baredi

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Purissima

/

/

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Šempeter

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Sv. Peter

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Kromberk

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/

Kozana

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/ /

Gornje Cerovo

/

/ /

Lama

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

/ /

 

 

ISTRSKA BELICA

LECCINO

vse lokacije 2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2020, 2021 in 2022

Trdota plodov pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2020, 2021 in 2022

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2020, 2021 in 2022

Trdota plodov pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem  2020, 2021 in 2022

povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2023

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov 

25.10.2023

19.10.2023

13.10.2023

5.10.2023

27.9.2023

22.9.2023

14.9.2023

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

 


ARHIV rezultatov meritev dozorevanja oljk: 
2023202220212020201920182017


 

 »Rezultati so bili pridobljeni  s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«

Logotip_Javna služba za oljkarstvo