Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

 

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje – STS Vrhpolje je eden od manjših oddelkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki je začel z delovanjem leta 1992.  

Na oddelku STS  Vrhpolje izvajamo naloge Javne službe v vinogradništvu - JSV:

  • selekcija vinske trte v vinorodni deželi Primorska,
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodni deželi Primorska in
  • strokovno-tehnična koordinacija v vinogradništvu

Poleg tega pa smo tudi podizvajalci naloge Introdukcija in tehnološki poskusi.

JSV deluje od leta 2018 na podlagi Uredbe o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17) in sodeluje pri izvajanju strateških in razvojnih ciljev na področju vinogradništva :

  • ohranitev obsega vinogradniških površin;
  • ohranitev tržnega deleža na domačem trgu;
  • povečanje prodaje vina na trgih izven RS na dvajset odstotkov pridelave.

Ob bok ključnim strateškim ciljem smo na Primorskem dodali še en cilj:

  • ohranjanje in vzdrževanje domačih, lokalnih, avtohtonih sort oziroma genske banke vinske trte, saj je za Primorsko značilen znaten delež primorskih sort - refošk, rebula, malvazija, zelen, pinela, itn.

Več o JSV:  https://vinogradnistvo.javnesluzbe.si/

 

Kadrovska zasedba

V STS Vrhpolje smo trije redno zaposleni - vodja oddelka, tehnični sodelavec in tehnolog. Vsako leto v času vegetacije poiščemo dodatno pomoč in sodelujemo s študenti, ki v sklopu študijske prakse, praktičnega izobraževanja oz. študentskega dela pomagajo pri delu v vinogradih.

Pri izvajanju naloge Selekcija let sodelujemo s podizvajalcema - Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) in UL Biotehniška fakulteta (BF UL). Strokovno tehnično koordinacijo izvaja podizvajalec UL Biotehniška fakulteta,  koordinator je dr. Denis Rusjan.  

Redno, uspešno in intenzivno sodelujemo s sodelavci zaposlenimi v oddelkih JSKS, JSZVR, Agrokemični laboratorij in SC Bilje v sestavi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

 

Lokacija in oprema ter površine

Sedež STS Vrhpolje se nahaja v Vrhpolju pri Vipavi in v prostorih Trsničarske zadruge Vrhpolje imamo v najemu pisarne, priročni delovni prostor in hladilnico. V souporabi imamo prostor za cepljenje, silnico in skladišče materiala.  V Vrhpolju je postavljen rastlinjak, namenjen vzdrževanju baznih matičnih klonov trte in indikatorskih trt za indeksiranja na bolezni ter različnih potaknjencev.

Leta 2017 smo ob rastlinjaku postavili montažno mini klet za predelavo in shranjevanje vina pridelanega iz grozdja klonskih kandidatov in različnih starih lokalnih in tolerantnih sort. Imamo vso potrebno kletarsko opremo – pnevmatska stiskalnica, pecljalnik, cisterne, hladilni sistem, napeljava za inertni plin za zaščito vina, črpalka in mini polnilnico s filtrom. Od leta 2010 smo se postopoma opremili in imamo lasten traktor in priključke – mulčer, pršilnik, vršičkar, vrtavkasta brana, priključek za obdelavo v vrsti. Poleg tega imamo stroj za cepljenje vinske trte, zaboje za siljenje in stroj za čiščenje siljenk. Leta 2021 smo postavili lopo za spravilo priključkov.

Za izvajanje nalog smo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov  Republike Slovenije postopoma v najem pridobili zemljišče na dveh lokacijah v skupni površini 4,9 ha.

Prvo zemljišče  "Pri mostu" je v smeri vasi Slap, ob potoku Močilnik in na njem je urejen bazni matični vinograd klonov in situ na površini skoraj 1,0 ha, kjer je posajeno 14 slovenskih klonov: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, SI-42, SI-43, SI-44 in SI-45, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refošk SI-35 in Barbera SI-36. Preostali del zemljišča – 1,1 ha je namenjen trsničarski pridelavi.

Drugo zemljišče z domačim imenom "Pouzelce" je v bližini vasi Lože in skupna površina je 2,8 ha, od tega je 1,7 ha vinograda. Od leta 2012 je postopoma poteka obnova in sajenje vinograda. Del je namenjen obsežni kolekciji številnih akcesij in sort, kjer prevladujejo stare lokalne sorte – 135 akcesij, posajene pa so še referenčne sorte in sorte slovenskega trsnega izbora ter še nekaj drugih sort v skupnem številu 200 akcesij in skupno 2.520 trt. Drugi obsežni del vinograda je namenjen klonski selekciji, kjer so posajene razmnožene elite 10 sort, skupno 2.577 trt. Najmanjši del vinograda je zasajen s tolerantnimi sortami – vinskimi in namiznimi. Tu je posajeno 31 vinskih tolerantnih sort in 30 namiznih tolerantnih sort v skupnem številu 400 trt.

Preden smo pridobili zemljišče na Pouzelcah smo v sodelovanju s podjetjem Vinakoper na Pradah v Slovenski Istri zasadili 24 različnih starih istrskih sort, ki smo jih našli in odbrali skupaj s sodelavci iz JSKS.  

V sodelovanju s Sadjarskim centrom Bilje smo posadili in skupaj oskrbujemo vinograd na Vogrskem, posajen z 800 trtami –18 namiznih tolerantnih sort.

 

Glavni cilji za obdobje 2018 - 2024 so:


Pripravila:

Andreja Škvarč, vodja STS Vrhpolje

Kontakti

Krečič Aleš

tehnolog II

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

e:

Škvarč Andreja

vodja oddelka IV

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

m: 031 576 745

e:

Vrčon Matej

tehnični sodelavec II

Vrhpolje 38/a, 5271 Vipava

t: 05 368 72 27

e: