Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

INFO točki za razpise PRP 2014 – 2020

 • Zadnik Darja

  svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

  t: 05 726 58 17

  m: 031 666 142

  e:

 • Vidič Michaela

  svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

  t: 05 335 12 12

  m: 031 323 184

  e:

Javni razpisi

Oznaka javnega razpisaNaslov javnega razpisaIzdajateljDatum objaveRok za prejem vlogNamen javnega razpisa
PRP 2014-2020: podukrep 4.111. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe MKGP01.02.201929.05.2019

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU: nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

PRP 2014-2020: Podukrep 4.25. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019MKGP01.02.201929.05.2019

Javni razpis je namenjen sofinanciranju ureditve objektov in nakup opreme za predelavo kmetijskih proizvodov in za naložbe v neposredno trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oz. predelave (prodajni in degustacijski prostori, nadgradnja lastnih mobilnih prodajaln oz. nakup pripadajoče opreme, namenski aparati  za prodajo in oprema za namen dostave in ohranjanje kvalitete kmetijskih proizvodov)….

PRP 2014-2020: podukrep 4.110. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 MKGP28.12.201824.04.2019

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega odstavka 5. člena Uredbe:

 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije - smrt, l. ali ll. kategorija invalidnosti ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije.

2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščihMKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetjskem gospodarstvu v letu 2018MKGP30.03.2018

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu - škoda na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.