Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK 2021

datum: 04.11.2021

Kako spremljamo dozorevanje
Dozorevanje oljk spremljamo od leta 2002 dalje. V septembru začnemo z vzorčenjem plodov na različnih lokacijah. Plodove tedensko vzorčimo, določimo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto plodov, vsebnost olja pridobljenega v laboratorijski oljarni ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (občasno za dve lokaciji). Trdoto plodov določamo s penetrometrom s tri milimetrsko konico (rezultati v g/mm²).. Z rezultati tedensko seznanjamo zainteresirane oljkarje (lahko posredujejo svoj E-mail na: viljanka.vesel@go.kgzs.si), hkrati pa jih objavljamo na spletni strani KGZS – Zavod GO (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica) - http://www.kmetijskizavod-ng.si/.

Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 smo v opazovanje (na 100 plodovih) vključili tudi spremljanje poškodb z oljčno muho (izhodne luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja (50 plodov) in število presušenih plodov zaradi suše. V letu 2020 smo začeli spremljati tudi bolj vidne poškodbe zaradi marmorirane smrdljivke. Ti podatki niso objavljeni, saj služijo za splošno spremljanje letine.

Kljub podatkom, ki jih boste lahko spremljali preko spleta ali pa preko svojega E-maila, je najbolje da se sami naučite spremljati dozorevanje oljk v svojem nasadu, kajti med nasadi so velike razlike, ki so odvisne od naloženosti, osončenosti in drugih okoljskih dejavnikov ter agrotehnike (gojitvena oblika in rez, gnojenje, namakanje...). Informacije PCO so samo pripomoček za določanje okvirnega časa obiranja na tem območju. Na odločitev glede časa obiranja mora pomembno vplivati tudi velikost nasada, predvsem pa v kolikem času bomo sposobni plodove obrati. Poleg tega pa se lahko zgodi, da zaradi daljšega deževnega obdobja obiranje predolgo traja in tako lahko zamudimo optimalen čas za doseganje dobre kakovosti oljčnega olja. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je potrebno dobro organizirati in se v naprej dogovoriti z oljarjem, saj je za doseganje kakovosti zelo pomembno, da plodove sproti predelujemo.

V letošnjem letu bomo zaradi velikih težav zaradi slabe oploditve in predčasnega odpadanja  plodičev spremljali dozorevanje samo na nekaterih lokacijah. Pred začetkom vzorčenja smo ocenili rodnost na opazovanih drevesih in ugotovili, da so drevesa sorte Leccino večinoma zelo slabo obrodila, zato spremljanje ne bo povsod mogoče, dodali pa smo še spremljanje sorte Maurino v nasadu v Šempetru in na Ronku.

Na dveh lokacijah (Beneša – Ankaran, Ronk – Strunjan) smo opravili prvo vzorčenje  29. avgusta. Na obeh smo vzorčili sorto Istrska belica in Leccino, na Ronku pa še sorto Maurino. V naslednjih tednih pa še na Baredih in Purissimi (tri sorte), Svetem Petru (Istrska belica, Leccino), Šempetru (Istrska belica, Maurino), Kromberku in Lami – Bivju  (Istrska belica).

Leccino: Večina te sorte je že obrane (podatki iz dveh lokacij). Pri zadnjem vzorčenju so bili plodovi v povprečju bolj obarvani kot običajno v istem obdobju. Glede na rezultate (visok indeks zrelosti, slabo naloženost) bi bilo primerno oljke te sorte v čim krajšem času obrati (v kolikor še niso obrane).

Istrska belica: Večina opazovanih nasadov te sorte je že obranih (podatki iz treh lokacij). Trdota plodov je padla, izplen v laboratorijski oljarni pa je precej višji kot v zadnjih sedmih letih. Plodovi so se začeli barvati. Glede na rezultate je čas za obiranje tudi te sorte (v kolikor še ni obrana). Za doseganje višje kakovosti je pomembno zgodnejše obiranje.

Maurino: Obarvanost plodov je višja kot v lanskem letu in kot v večletnem povprečju. Indeks zrelosti (obarvanost plodov) kaže, da bi bilo potrebno oljke te sorte čim prej obrati (v kolikor še niso obrane).

 

Pripravila: mag. Viljanka VESEL, univ.dipl.ing.agr.,

vodja Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS – Zavod GO

Preglednica: Ocena pridelka, trdota in  masa plodov, indeks zrelosti ter vsebnost olja v plodovih oljk sorte ISTRSKA BELICA, LECCINO, MAURINO v času dozorevanja    

doz.oljk_4.11.2021                

POJASNILO:

 

Pridelek:

V tabeli je z oceno označen pridelek, saj manj naložena drevesa hitreje dozorevajo od močno naloženih.

Ocena krošnje s pridelkom:

1 – ni plodov (0%)

2 – zelo malo plodov (1-20%)

3 – malo plodov (20-40%)

4 – srednje veliko plodov (40-60%)

5 – veliko plodov (60-80%)

6 – zelo veliko plodov (80-100%)

 

Indeks zrelosti: stopnja zrelosti povprečnega vzorca 100 plodov:  

0 – plod zelene barve,

1 – plod rumeno-zelene barve,

2 – manj kot polovica ploda temno obarvana,

3 – več kot polovica ploda temno obarvana,

4 – povrhnjica črno obarvana, meso neobarvano,

5 – povrhnjica ploda  črna, meso obarvano do polovice,

6 – povrhnjica črna, več kot polovica mesa obarvana,

               7 – povrhnjica črna, meso obarvano do koščice.

Opomba:

Indeks zrelosti pri sorti Istrska belica je ocenjen (pozno barvanje) in ni prikazan v grafih. Za temne sorte (Leccino) je primeren čas obiranja, ko je indeks zrelosti med 3,5 in 4,0.

 

 

Priloge – objavljene na spletni strani:

 

ISTRSKA BELICA – Ronk 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Beneša 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Baredi 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA –  Sveti Peter 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Kromberk 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Šempeter 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Gradno 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

ISTRSKA BELICA – Lama 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

LECCINO – Ronk 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

LECCINO – Beneša 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

LECCINO – Baredi 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

LECCINO – Sveti Peter 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

MAURINO – Baredi 2021 (ni novih podatkov – že obrano)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

MAURINO – Purissima 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

 

ISTRSKA BELICA – vse lokacije 2021

 Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2019 in 2020

Trdota plodov pri sorti Istrska belica v primerjavi s povprečjem 2019 in 2020

LECCINO – vse lokacije 2021

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2019 in 2020

Indeks zrelosti pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem 2019 in 2020

Trdota plodov pri sorti Leccino v primerjavi s povprečjem  2019 in 2020

 ISTRSKA BELICA – povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2021 (ni novih podatkov – že obrano)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Trdota plodov

LECCINO – povprečje vseh spremljanih lokacij v letih 2014 do 2021 (ni novih podatkov – večina nasadov obranih)

Vsebnost olja v laboratorijski oljarni

Indeks zrelosti

Trdota plodov

 

 

»Rezultati so bili pridobljeni  s finančno podporo in v okviru javne službe za oljkarstvo«