Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020


Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je izvajal v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-102/2016/24 z dne 10.8.2016 in št. 430-108/2017 z dne 17.8.2017, namenjenim podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – govedoreja (DŽ-G) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 v letu 2016 in 2017  usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju govedoreje.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v letu 2017 izvajal, v okviru izvedbe javnega naročila št. 130-116/2017, namenjenega podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – drobnica (DŽ-D), iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2017

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v januarju  2019 izvajal v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-141/2018, namenjenega podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – drobnica (DŽ-D), iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, usposabljanje kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018. 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v februarju 2020 izvajal v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-161/2019, namenjenega podpori za usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali – govedo (DŽ-G), iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2019. 

Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

Glavne dejavnosti:

Usposabljanje za leto 2016:

V letu 2016 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 27.10.2016 – 8.12.2016 organiziral in izvajal na 9 lokacijah 10 usposabljanj DŽ. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila  kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2016 se je na območju KGZS – Zavod GO usposabljanj udeležilo 749 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 40 ur.
Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:
1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…) - 1 ura
2. ravnanje z govedom - 1 ura
3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje) - 1 ura
4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.) - 1 ura.
 

Avdio posnetek izvedenih usposabljanj kmetov za ukrep DŽ– sklop 2: Usposabljanje za govedorejce je dostopen na povezavi Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - govedoreja, 13. decembra 2016

Usposabljanje kmetov za ukrep DŽ – sklop 1: Usposabljanje za prašičerejce so izvedli Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Avdio posnetek izvedenih usposabljanj za prašičerejce je dostopen na povezavi Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali - prašičereja, 25. novembra 2016

 

Usposabljanje za leto 2017:
Dobrobit živali – govedoreja (DŽ-G):

V letu 2017  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 16.10.2017 – 30.11.2017 organiziral in izvedel na 10 lokacijah 11 usposabljanj DŽ- govedoreja. Usposabljanja  je izvedel na območju treh regij: Goriška,  Obalno – kraška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena so bila  kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2017 se je usposabljanj  udeležilo 830 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 44 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1. predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ, na področju govedoreje (1 ura):

(splošni pogoji operacije,vstopni pogoj, izdelava koproloških analiz, pravila glede izvedbe tretiranja, vodenje dnevnika paše; predstavitev zahtev identifikacije in registracije goveda, ki vplivajo na ukrep DŽ, na področju govedoreje, znižanja plačil in izključitev)

2. pašništvo (1,5 ure):

(predstavitev primerov dobrih praks in inovativnih rešitev, ravnanje z živalmi na paši, obnašanje živali na paši)

3. preventiva in zdravstveno varstvo goveda (1,5 ure):

(predstavitev koprološke analize in jemanja vzorcev blata, učinkovita zdravila za uničevanje notranjih in zunanjih zajedavcev, ukrepi na pašniku za omejevanje širjenja zajedavcev itn.)

Avdio video posnetek izvedenih usposabljanj kmetov za ukrep DŽ– govedoreja je dostopen na povezavi Video posnetek - Dobrova 15. november 2017

Dobrobit živali – reja drobnice (DŽ-D):

V letu 2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 11.12.2017 – 13.12.2017 organiziral in izvedel na dveh lokacijah dve usposabljanji DŽ - D. Usposabljanji sta bili izvedeni na območju dveh regij: Goriška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena sta bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. V letu 2017 se je usposabljanj  udeležilo 136 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 8 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1.Pašništvo (1 ura):

(ureditev pašnika; sistemi paše; ograjevanje in varovanje pred napadi velikih zveri; pašna oprema; rudnine; voda in senca na pašniku itn.)

2. Ravnanje z drobnico(1 ura):

(posebnosti pri paši ovc; posebnosti pri paši koz)

3. Etologija (1 ura):

 (obnašanje ovc in koz; drobnici prilagojeni načini reje)

4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice (1 ura):

 (jemanje vzorcev blata in koprološka analiza; zunanji in notranji zajedavci ovc in koz; znamenja okuženosti; razmnoževanje zajedavcev; omejevanje širjenja zajedavcev ipd.)

Avdio video posnetek izvedenih usposabljanj kmetov za ukrep DŽ– reja drobnice je dostopen na povezavi Video posnetek - Zadvor Dobrunje, 30. november 2017

 

Usposabljanje za leto 2018:

Dobrobit živali – reja drobnice (DŽ-D):

V letu 2019 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 15.1.2019 – 24.1.2019 organiziral in izvedel na dveh lokacijah dve usposabljanji DŽ- D za leto 2018. Usposabljanji sta bili izvedeni na območju dveh regij: Goriška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena sta bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. Usposabljanj se je udeležilo 142 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 8 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1.informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,5 ure);

2.pašništvo (1 ura),

3.ravnanje z živalmi (0,5 ure),

4.preventivno zdravstveno varstvo drobnice (1 ura),

5.prikaz dobrih praks v Sloveniji (1 ura).

 

Usposabljanje za leto 2019:

Dobrobit živali – govedoreja (DŽ-G):

V letu 2020 je  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 10.2.2020 – 24.2.2020 organiziral in izvedel osem usposabljanj DŽ- G za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena na sedmih lokacijah na območju treh regij: Goriška,  Obalno – kraška in Primorsko – notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se vključili v izvajanje ukrepa DŽ in so dolžni se udeležiti usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno. Usposabljanj se je udeležilo 858 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 32 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

1.informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (0,25 ure);

2.pašništvo (0,5 ure),

3.ravnanje z živalmi (1 ura),

4.preventivno zdravstveno varstvo (1 ura),

5.prikaz dobrih praks v Sloveniji (0,25 ure).

 

V sklopu izvedbe javnih naročil Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvaja tudi še druge aktivnosti: priprava, objava in posredovanje strokovnih gradiv udeležencem, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev in izpolnjenih anket v aplikacijo »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, tiskanje in posredovanje potrdil o zaključenem usposabljanju….

Cilj:

Ozavestiti rejce in jih in spodbuditi k izvajanju paše govedi ter drobnice.

Usposobiti kmete – govedorejce in rejce drobnice, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, za pravilno razumevanje pomena dobrobiti živali ter informirati rejce o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Pozitivni vpliv paše živali na zdravstveno stanje in počutje živali (zdravje nog in parkljev, splošno zdravje, reprodukcijo, proizvodnjo in dobro počutje živali) ter kakovost živil živalskega izvora. Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine, bo to usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju zahtev ukrepa DŽ. Usposobljenost kmetov bo pozitivno vplivala na zmanjševanje števila napak pri izvajanju ukrepa DŽ.

prp-ekszrp-eivp-1