Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Redno usposabljanje za KOPOP

Redno usposabljanje za KOPOP

Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v okviru izvedbe javnih naročil št. 430-247/2014 z dne 20.3.2015, 430-201/2015 z dne 10.12.2015, 430-128/2017 z dne 12.10.2017, 430-104/2018 z dne 5.10.2018  ter 430-59/2019 z dne 5.6.2019, namenjenim Podpori za redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letih 2015 - 2019 izvajal oziroma izvaja redna usposabljanja za kmete, ki so se v letih 2015, 2016, 2017, 2018 ali 2019 vključili v ukrep KOPOP. Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

Glavne dejavnosti

V letu 2015 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 14.10.2015 – 25.11.2015 organiziral in izvedel na 9 lokacijah 10 rednih usposabljanj KOPOP. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 769 kmetov. Njihov skupni obseg je bil 40 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

 • Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1 ura),
 • Kmetovanje in ohranjanje narave (1 ura)
 • Kmetovanje in podnebne spremembe (1 ura),
 • Kmetovanje ter varstvo voda in tal (1 ura),


V letu 2016 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 05.10.2016 - 24.11.2016 organiziral in izvajal na 12-tih lokacijah 16 rednih usposabljanj KOPOP. Usposabljanja so bila izvedena na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015 ali 2016 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 1304 kmetov. Njihov skupni obseg je bil 64 ur.

 

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur s sledečo vsebino:

 • Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure)
 • Kmetovanje in ohranjanje narave (0,5 ure)
 • Kmetovanje ter varstvo voda in tal (0,5 ure)
 • Kmetovanje in podnebne spremembe (0,5 ure)
 • Izbirna vsebina (1 ura): Ohranjanje živalskih in rastlinskih genskih virov na kmetijskem gospodarstvu (GENSKI VIRI) ali Sobivanje z velikimi zvermi (ZVERI)

Avdio posnetka izvedenih izobraževanj sta dostopna na povezavi:
Usposabljanje za KOPOP in Genski viri, 7. decembra 2016 in
Usposabljanje za KOPOP in Sobivanje z velikimi zvermi, 15. novembra 2016

 

Za izobraževalno leto 2017 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 6.12.2017 – 18.1.2018 organiziral in izvedel 16 rednih usposabljanj KOPOP . Usposabljanja so potekala na 12-tih lokacijah na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015, 2016 ali 2017 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 1.281 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 64 ur.

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur in je bilo razdeljeno v dva sklopa.

 • V prvem delu usposabljanj so bile predstavljene splošne vsebine, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure).
 • Drugi del usposabljanj (2,5 ure) je bil namenjen kmetovanju v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda ter tal, podnebnimi spremembami ter konkurenčnostjo. Predstavljene so bile dobre kmetijske prakse v več izbranih panogah. Na območju delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica  smo izbrali po dve  prevladujoči kmetijski panogi na posamezni lokaciji. V letu 2017 smo tako v drugem delu izobraževanj predstavili različne medsebojne kombinacije sledečih panog: poljedelstvo, travništvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, govedoreja ter drobnica v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

Avdio video posnetek izvedenih izobraževanja je dostopen na povezavi Video posnetek usposabljanja - Bevke, 21. december 2017

 

Za izobraževalno leto 2018  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 23.1.2019 – 11.3.2019 organiziral in izvedel 17 rednih usposabljanj KOPOP . Usposabljanja so potekala na 12-tih lokacijah na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so bila kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017 ali 2018 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja. Skupaj se je usposabljanj udeležilo 1.339 kmetov. Skupni obseg usposabljanj je bil 68 ur.

 

Vsako posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu štirih ur in je bilo razdeljeno v dva sklopa.

 • V prvem delu usposabljanj so bile predstavljene splošne vsebine, ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (1,5 ure).
 • Drugi del usposabljanj (2,5 ure) je bil namenjen kmetovanju v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda ter tal, podnebnimi spremembami ter konkurenčnostjo. Predstavljene so bile dobre kmetijske prakse v več izbranih panogah. Na območju delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica  so bile na posamezni lokaciji predstavljene po dve  prevladujoči kmetijski panogi. V letu 2018 so bile v drugem delu izobraževanj predstavljene različne medsebojne kombinacije sledečih panog: poljedelstvo, travništvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, govedoreja, drobnica ter konjereja v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

 

Za izobraževalno leto 2019  bo Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju od 22.10.2019 – 19.11.2019 organiziral in izvedel 12 rednih usposabljanj KOPOP . Usposabljanja bodo potekala na 9-tih lokacijah na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko–notranjska regija. Namenjena so kmetom, ki so se v letu 2015, 2016, 2017, 2018 ali 2019 vključili v izvajanje ukrepa KOPOP in so dolžni se vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti tovrstnega štiriurnega rednega izobraževanja..

 

Vsako posamezno usposabljanje bo izvedeno v obsegu štirih šolskih ur in bo razdeljeno v dva sklopa.

 

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (60 min)

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019
 • Najpogostejše in ponavljajoče se napake pri izvajanju ukrepa KOPOP
 • Predstavitev spletnega portala »Volos« (Centralni register govedi, prašičev, drobnice), Centralnega registra kopitarjev in Centralnega registra čebelnjakov ter evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja
 •  

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (120 min)

 • Principi agroekologije
 • Ohranitveno kmetijstvo
 • Divji opraševalci in kmetijstvo
 • Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja

 

V sklopu izvedbe javnega naročila Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v obdobju 2015 do 2017 ter v letu 2019 izvaja še druge aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo »Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, tiskanje in posredovanje potrdil o zaključenem usposabljanju ….
 

Cilj: Z rednim vsakoletnim usposabljanjem vključenih v ukrep KOPOP usposobiti kmete za pravilno izvajanje operacij in zahtev ukrepa KOPOP, v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge v letih 2015, 2016, 2017, 2018 ter 2019.

Pričakovani rezultati aktivnosti: Usposobljeni kmetje za izvajanje operacij, seznanjeni s splošnimi in specifičnimi zahtevami ukrepa KOPOP, novimi tehnologijami, vodenjem evidenc…. Večja informiranost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev pripomore k vzpostavitvi ravnotežja med kmetijsko pridelavo ter ohranjanjem narave, varstvom tal in voda, k uvajanju tehnologij s pozitivnim vplivom na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Usposobljenost kmetov pozitivno vpliva na zmanjševanje števila napak pri izvajanju ukrepa KOPOP.

PRP