Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

S povezovanjem izobraževanj do dviga kakovosti pridelkov in krepitve trajnostnega podjetništva na podeželju

S povezovanjem izobraževanj do dviga kakovosti pridelkov in krepitve trajnostnega podjetništva na podeželju

(Kakovost & podjetništvo)

 

Opis operacije:

Operacija (projekt) KAKOVOST & PODJETNIŠTVO je bila s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izbrana in potrjena za sofinanciranje iz »Podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, v skupni višini 40.405,63 EUR.

V operaciji sodelujejo poleg prijavitelja, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica še trije partnerji in sicer:

-  Območna razvojna agencije (ORA) Krasa in Brkinov,

- Kmetijska zadruga Vinakras Sežana, proizvodnja in predelava, zadruga z omejeno  odgovornostjo

ter

- Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa

 

Povzetek:

Operacija je namenjena spodbujanju podeželskega prebivalstva h kakovostnejši pridelavi in predelavi lokalnih kmetijskih pridelkov, sonaravnem kmetijstvu in razvoju novih izdelkov, dvigu dodane vrednosti ter k spodbujanju novih inovativnih poslovnih idej.

 

Operacijo se bo izvajalo na celotnem območju Las Krasa in Brkinov, razpršeno po različnih naseljih. Operacija je namenjena lokalnemu prebivalstvu vseh štirih kraških občin, ki je zainteresirano za pristop k razvoju podeželja, varovanju naravne in kulturne dediščine in razvoju družbeno odgovornega podjetništva. Končni uporabniki so pridelovalci, potencialni podjetniki, mladi, brezposelne osebe, starejši in ostala zainteresirana javnost.

 

Z operacijo želimo poleg spodbujanja lokalnega prebivalstva k pridelavi in predelavi kakovostnih izdelkov spodbujati tudi k razvijanju naprednih poslovnih idej na celotnem območju. V ta namen bodo izvedena podjetniška svetovanja in delavnice, s katerimi bomo nudili strokovno pomoč zainteresiranemu prebivalstvu ter s tem pripomogli k razvoju poslovnih idej na podeželju. Organiziran bo ogled dobre prakse v tujini, s katerim želimo lokalnemu prebivalstvu omogočiti prenos znanj in izkušenj za namene proizvodnje, trženja, promocije, podjetništva in pozicioniranja izdelkov na trgu doma in v tujini.

 

V zadnjem desetletju smo priča praznjenju podeželskega prostora, opuščanju kmetijske pridelave ter zaraščanju rodovitnih kmetijskih površin. Mladi se odseljujejo v urbano okolje in si zaposlitev iščejo izven kmetijstva. Vse našteto pa podeželju prinaša probleme, ki se kažejo v obliki negativnega demografskega trenda, visoke brezposelnosti zlasti med mladimi, pomanjkanju delovnih mest, osnovnih storitev, nizki podjetniški aktivnosti na podeželju, večji revščini in socialni izključenosti ter potrebi po ohranjanju identitete krajine ter varstvu okolja in ohranjanju naravnih virov.

Za ohranjanje vitalnega podeželja je potrebno spodbujati kmetijske in podjetniške dejavnosti, ki bodo prispevale k aktivaciji in razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja. Le s takim načinom bomo prispevali k povečevanju dodane vrednosti, ohranjanju obstoječih/ustvarjanju novih (zelenih) delovnih mest na podeželju in aktiviranju človeškega kapitala v obliki usposobljenih in ustvarjalnih mladih prebivalcev podeželja, ki bodo doprinesli k uravnoteženemu družbeno - ekonomskemu razvoju na podeželju.

 

 

 

 

Cilji operacije:

Dolgoročni cilj operacije zasleduje skladnost s Programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Aktivnosti operacije so usmerjene k prenosu znanja, povezovanju in ustvarjanju inovacij, ki so postavljene tudi v središče PRP 2014–2020 inovacijskega partnerstva - povezovanje kmetov, svetovalcev, izobraževalnih institucij, drugih razvojnih organizacij za neposreden prenos znanja v prakso.

 

Nadalje so cilji operacije sledeči:

- dvig kakovosti proizvodov in storitev, dodane vrednosti pridelkom in izdelkom ter spodbuditev k njihovi uporabi;

- razviti nov inovativni produkt iz lokalnega, domačega pridelka (jabolk) – jabolčna penina;

- spodbujati socialno vključenost, zmanjšati revščino in prispevati k gospodarskemu razvoju podeželskega območja;

- prispevati k povečanju tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti;

- spodbujati k predelavi, razvoju in trženju kmetijskih proizvodov.

 

Dolgoročni cilj operacije je pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani lokalno in na trajnostni način ter s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno trajnostno pridelano hrano.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Operacija je usmerjena v izvedbo izobraževalnih delavnic in praktičnih prikazov ter ocenjevanj lokalnih pridelkov in izdelkov, kar bo imelo pozitivne učinke na dvig kakovosti in dodane vrednosti nekaterih ključnih in značilnih kmetijskih pridelkov in izdelkov (suhomesnati izdelki, sokovi, sirupi).

 

Z izobraževanji o ekološki pridelavi zelenjave, sadja in grozdja se bo povečala pridelava kakovostnejših pridelkov, kar bo imelo vpliv tudi na izboljšanje kakovosti življenja. S pridelavo ekološko pridelane hrane se poveča uporaba bolj zdrave hrane, kar vpliva na zdravo okolje in zdrav način življenja. V ekološkem načinu pridelave hrane ne uporabljamo lahko topnih mineralnih gnojil, zato pa skrbno ravnamo z gnojili, ki nastanejo na kmetiji (kompostiranje), izvajamo zeleno gnojenje, mulčenje, kolobarjenje in skrbno obdelujemo tla. Ne uporabljamo kemičnih pesticidov, zato pa spodbujamo zdravje tal, rastišču ustrezno izbiramo vrste, sadimo odpornejše sorte, uporabljamo naravne učinkovine. V ospredju je obdelovanje v skladu z naravnimi zakonitostmi, kar pomeni, da poskuša z ohranjanjem kolikor mogoče zaprtih energijskih in hranilnih krogotokov čim manj okrniti naravno ravnotežje.

 

Predvidena je izvedba izobraževanj za ozaveščanje o naravi prijazni pridelavi in razvoj inovativnega pilotnega izdelka z nazivom »Jabolčna penina«, s katerim bomo vzpodbudili večjo uporabo lokalno pridelanih jabolk in prikazali možnost razširitve obstoječih produktov iz sadja. S povečanim povpraševanjem po jabolkih, se bo povečala tudi obnova sadovnjakov.

 

Operacija bo z izvajanjem svetovanj mladim, brezposelnim in potencialnim podjetnikom na podeželju vplivala tudi na krepitev inovativnih potencialov območja, na krepitev socialnega podjetniškega zavedanja ter dvig nivoja podjetniških znanj in promocije podjetniške kulture na podeželju.

V izobraževanja se bodo lahko vključevali vsi zainteresirani na obravnavanem območju, tako mladi, starejši, ženske, invalidi…

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

- izvedeno ocenjevanje suhomesnatih izdelkov;

- izvedeno ocenjevanje sokov in sirupov;

- izvedena predavanja za področje ekološke pridelave zelenjave, sadja in grozdja;

- izvedena delavnica oz. prikaz rezi sadnega drevja za področje sadjarstva;

- izvedena delavnica za področje pridelave novega produkta - jabolčne penine;

- izdelana bodo tehnološka navodila za izdelavo jabolčne penine ter smernice za izdelavo;

- nabava avdio – video opreme za namene izobraževanja, predavanj in delavnic ter promocije;

- izvedeni delavnici za področje vinarstva in dva ogleda dobre prakse v Sloveniji;

- organiziran ogled dobre prakse v tujini;

- izvedba podjetniških svetovanj in delavnic.   

 

Udeleženci izobraževanj bodo prišli do novih spoznanj pri pridelavi ekološko pridelane hrane in pri trženju inovativnega produkta. S pridelavo novega produkta bodo lahko zainteresirani pridelovalci jabolk pričeli s pridelavo le-tega, s povečano dodano vrednostjo pa do boljših ekonomskih rezultatov na kmetijah.

S povečanim povpraševanjem po novem produktu se bo morda povečalo tudi zanimanje mladih  za večje obnove sadovnjakov.

Z ekološkim načinom kmetovanja bo  dosežena   višja kakovost pridelkov in skrb za ohranjanje okolja in naravnih virov bo večja. 

Z izobraževanjem mladih na področju vinarstva bo dosežena večja ozaveščenost kulture pitja vina .

Ocenjevanja izdelkov  in delavnice  pripomorejo k dvigu kakovosti le-teh in posledično k boljšemu trženju.

Na področju podjetništva bodo izvedena svetovanja in delavnice pripomogle, da bodo udeleženci usmerjeni k trajnostnemu podjetništvu s širšim družbenim učinkom. Z aktivnostjo kot so delavnice želimo že v osnovni šoli začeti s spodbujanem podjetništva na podeželju ter širiti podjetništvo med mladimi. Pomembno je, da že mladi prepoznajo možnosti vira zaslužka, ki jim ga prinaša domače podeželje. Na ta način bomo poskrbeli za razvoj podeželja ter ohranjanje poseljenosti na podeželju. Prebivalci podeželja, obravnavani kot potencialni podjetniki, bodo ozaveščeni o možnostih zagona dejavnosti na podeželju, finančnih spodbudah za sam zagon dejavnosti na podeželju ter spodbujeni k trženju novih proizvodov.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

  • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
  • Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni