Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

Individualna svetovanja za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

Izvedba individualnih svetovanj v letih 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

 

Povzetek: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvedbe javnega naročila št.430-114/2017 z dne 7.11.2017 »Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK«,  v okviru izvedbe javnega naročila št.430-144/2018 z dne 21.11.2018 »Individualno svetovanje za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK«, v okviru izvedbe javnega naročila  št. 430-79/2021 z dne 18.5.2021 »Izvedba individualnih svetovanj za KMG, ki so vstopila v ukrep EK do konca leta 2021« ter v okviru izvedbe javnega naročila  št. 430-112/2022 z dne 22.7.2022 »Izvedba individualnih svetovanj za KMG, ki so vstopila v ukrep EK do konca leta 2022« izvaja storitev svetovanja za kmetijska gospodarstva.

Izvedba svetovanja je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna. Storitev se financira iz javnih sredstev ukrepa svetovanje.

 

Glavne dejavnosti:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v letu 2018 izvedel 733 individualnih svetovanj EK za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2017.

V letih 2019 in 2020  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica skupaj izvedel 104 individualnih  svetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2020.

V letu 2021  je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvedel 42 individualnih svetovanj za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2021.

V letu 2022 bo Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvedel 36 individualnih svetovanj za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK do vključno leta 2022.

 

Svetovanja izvaja na območju treh regij: Goriška, Obalno–kraška in Primorsko –notranjska regija.

Aktivnosti za izvedbo svetovanj:

Preverjanje  KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja
Pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG
Pregled stanja na kmetiji
Svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa
Svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG
Svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK
Svetovanje o evidencah in druge spremljajoče dokumentacije na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa EK
Izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju
Vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO

 

Cilj: Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK (oddana zbirna vloga za ukrep EK ne glede na to, ali za podukrep plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja ali za podukrep plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja) iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2021, enkrat v času trajanja obveznosti od vstopa KMG v ukrep EK, nuditi individualno svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK.  Namen storitve individualnega svetovanja za nosilce KMG je izvesti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa EK, s področja horizontalnih vsebin podnebnih sprememb, varovanja voda, habitatov, tal in zraka ter njihovega izvajanja in agrotehničnih praks, ki pripomorejo ali k hitrejšemu prilagajanju podnebnim razmeram ali pa k manj agresivnim metodam kmetovanja.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti: Izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep EK do vključno leta 2021 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.

prp-ekszrp-eivp-1