Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

REVITUM - Revitalizacija prostora in umaCLLD logo

Akronim projekta: REVITUM Naslov projekta: Revitalizacija prostora in uma Program: PRP, Podukrep M 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER Nosilec operacije: LAS Dolina Soče Trajanje operacije: 1.4.2018–31.12.2019 Skupna vrednost operacije: 190.027,27 € Vir financiranja: EKSRP (85%), lastni delež (15%) Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-121/2017/4 z dne 29. 3. 2018.


Projektni partnerji:

Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Mirko Verter, Franc Ličer, Posoški razvojni center

Vsebina operacije:

Gre za pripravo učinkovitega sistema za revitalizacijo kmetijskih površin, odstranjevanje tujerodnih vrst in spodbujanje naseljevanja ljudi v odročne vasi. Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena in bo osnova za sistematično revitalizacijo. Vsebovala bo tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. Pri izdelavi bodo sodelovali predstavniki krajevnih skupnosti (KS) in javnih strokovnih služb. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, študija izvedljivosti nasada oljk, strokovna izobraževanja za širšo javnost in kmetovalce. Namen projekta je, naučiti se obvladovanja okolja na gospodaren način in pri tem upoštevati trajnostna, ekološka načela in zgodovino območja.

 

Aktivnosti operacije:

Izdelava katastra kmetijskih površin po občina Določitev površin, ki jih je potrebno zavarovati pred procesom zaraščanja, po KS območja LAS Popis območji invazivnih rastlin in opuščenih kmetij po KS Določanje kriterijev za najeme kmetijskih površin izdelava brošure s predstavitvijo podatkov o revitalizaciji območja Pilotni del – revitalizacija Raziskava za gojitve na mikro lokaciji na območju Nadiže Na območju občine Bovec: ureditev in ograditev pašnika na območju vasi Soča Na območju občine Kanal ob Soči: ureditev občinskih parcel na območju Kal nad Kanalom in Deskel Na območju občine Kobarid: ureditev in ograditev pašnika na območju Kuka Na območju občine Tolmin: ureditev in ograditev pašnika na območju Gorenje Trebuše Preureditev objekta Drežnica v prostor za predelavo in prodajo mesa Ureditev Večnamenske poti Žaga Konservatorska-restavratorska dela mlekarnice Ravni laz Nakup mini kombajna in pihalnik za žita ter prikolice za prevoz Organizacija in izvedba izobraževanj na območju LAS Oblikovanje in tisk publikacij Katalog izobraževanja E-knjige Tolminsko sirarstvo tisočletna kultura Sournki (brošura in pravljica)


Cilji in rezultati operacije:

  • pilotno revitaliziranje vsaj 5 ha kmetijskih površin, ustvarjanje pogojev za uvajanje poljščin v kolobar,
  • ustvarjanje pogojev za predelavo živil živalskega izvora za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • izobraževanje s področja kmetijskih tehnologij in živilstva,
  • izobraževanja s področja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč,
  • ozaveščanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja.
  • ohranjanje kmetijskih površin, ki so jih naši predniki obdelovali,
  • ustvarjeni pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji predelava mesa,
  • ustvarjeni pogoji za razvoj športno – turističnega razvoja konjeništva na Bovškem,
  • povezovanje kmetijstva, turizma z pripravo dokumentacije za obnovo vaške mlekarnice za turistične namene,
  • uvedba nove dobavne verige (Suhomesni izdelki iz mesa drobnice), trajnostni razvoj območja z urejeno krajino, ekološko usmerjenim in turizmu prijaznim kmetijstvom.


Koristi za območje

Z opisom stanja kmetijskih površin na območju Doline Soče bomo spodbudili kmete k revitalizaciji in lastnike zemljišč, da se bodo lažje odločili za oddajo zemljišč v najem. Povezali bomo kmete v verigo predelovalcev mesa, kar je ključnega pomena ko govorimo o pridobivanju količin lokalno pridelane in predelane hrane. Revitalizirana območja bodo služila kot primeri dobre prakse (tako pašniki kot žita na njivah).

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj 

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

 

CLLD logo