Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

AVTOPAS - Avtohtone pasme v Julijskih AlpahSlika CLLD logo

Akronim projekta: AVTOPAS Naslov projekta: Avtohtone pasme v Julijskih Alpah Program: PRP, Podukrep M 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER Vodilni partner: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Trajanje projekta: 1.11. 2018 – 30.11.2019 Skupna vrednost projekta: 20.269,80 € Vir financiranja: EKSRP (85%), lastni delež (15%) Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-22/2018/3 dne 30.10.2018.


Projektni partnerji:

Turistično društvo Soča Trenta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja

Koren Srečko

Vsebina operacije:

LAS Dolina Soče predstavlja izvorno območje za tri slovenske avtohtone pasme domačih živali, in sicer bovška ovca, drežniška koza in cikasto govedo. Vse tri pasme imajo prvo oziroma drugo stopnjo ogroženosti. Zaradi majhnega števila plemenskih živali v reji, prihaja do ogroženosti ohranitve teh pasem (nizka ekonomičnost reje, zmanjševanje genetske pestrosti, prevladovanje ozko specializiranih pasem z veliko prirejo…).

Avtohtone pasme domačih živali pomenijo veliko zakladnico genov, ki prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji in potrebno jih je obravnavati kot javno dobro. Predstavljajo slovensko kulturno in obenem naravno dediščino.

Na lokalno območje prilagojene pasme domačih živali so najbolj primerne za uravnoteženo ohranjanje kulturne krajine še posebej habitate visokogorskih travišč planinskih pašnikov, ki predstavljajo tudi  kvalifikacijski habitatni tip območij Natura 2000.

Z razvojnimi usmeritvami definiranimi v zakonu o Triglavskem narodnem parku (TNP) se v narodnem parku zagotavlja doseganje ciljev varstva okolja in spodbuja trajnostni razvoj, prilagojen ciljem narodnega parka, ki se uresničujejo tudi z rejo avtohtonih pasem domačih živali (ZTNP-1).

Pomembni upravljavski nalogi na območju TNP sta ohranjanje in razvijanje planinskega pašništva kot oblike tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanje za narodni park značilne krajine ter spodbujanje kmetov k vključevanju v ukrepe KOP-OP kamor spada tudi reja avtohtonih pasem domačih živali.

Nacionalni dolgoročni program Varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji 2017–2023 izpostavlja ohranjanje in trajnostno rabo živalskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo s poudarkom na slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so namenjene kmetovanju v tradicionalnem okolju oziroma v okviru tradicionalnih praks prireje. Prav tako je izpostavljen cilj izboljšano in okrepljeno podporno okolje za dejavnosti prireje in trženja izdelkov slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki imajo prvo ali drugo stopnjo ogroženosti.

Glavni namen operacije:

Ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali ter kulturne krajine visokogorskih travišč na planinskih pašnikih.

 

Aktivnosti operacije:

Delo na projektnih aktivnostih operacije

 • Vodenje, koordinacija in administracija operacije

Izvedba poskusa spremljanja živali na pašniku

 • Vzpostavitev sistema telemetrijskega spremljanja živali na prosti planinski paši
 • Pomoč pri terenskem delu na visokogorskih pašnikih

Izdelava celostne grafične podobe (CGP)

 • Izdelava logotipa, embalaže in spletne strani
 • Priprava izhodišč in koordinacija aktivnosti za izdelavo logotipa, embalaže in spletne strani

Trentarski semenj-prireditev

 • Organizacija in izvedba prireditve Trentarski semenj

Raziskovalno delo Univerze v Ljubljani, Biotehnična fakulteta

 • Raziskovalno in terensko delo z namenom ohranjanja genetske pestrosti pri drežniški kozi (test očetovstva z mikrosateliti ...)
 • Izvedba izobraževanja za rejce
 • Raziskovalno in terensko delo z namenom zmanjševanja križanja v sorodu pri drežniški kozi (izračuni sorodstva in izbor plemenskih živali, izvedba preizkušnje manj sorodnih plemenjakov,…..)


Cilji in rezultati operacije so:

 • Izvesti poskus telemetrijskega spremljanja živali na prosti planinski paši;
 • Izvesti postopke za zmanjšanje oziroma ohranjanje genetske pestrosti v populaciji avtohtone pasme drežniška koza (test očetovstva z mikrosateliti);
 • Organizirati in izvesti javno prireditev z namenom promocije avtohtonih pasem domačih živali;
 • Izvesti izobraževanje za rejce;
 • Izdelati celostno grafično podobo za potrebe promocije in trženja izdelkov iz mesa drobnice.

 

Koristi za območje

Območje Julijskih Alp je izvorno območje treh slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so najbolj primerne za ohranjanje kulturne krajine in planinskih pašnikov na tem območju. Glavna korist za območje bodo izboljšani pogoji za gospodarjenje na kmetijskih zemljiščih in rejo avtohtonih pasem ter njihovo ohranjanje (izobraževanje za rejce, izdelava CGP, promocija in trženje izdelkov, povečanje oziroma ohranjanje genetske pestrosti v populaciji drežniške koze, pridobljena izhodišča za nadaljnje raziskave in ukrepe glede spremljanja živali na prosti paši …).


Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP.

Spletna stran Programa razvoja podeželja.

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

CLLD logo