Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

LIFE-IP NATURA.SI - Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Slovenijilife in natura 2

Akronim projekta: LIFE-IP NATURA.SI Šifra projekta: LIFE17 IPE/SI/000011 Naslov projekta: LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji Program: LIFE - centraliziran program EU za projekte na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam Vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor Trajanje projekta: 5.9. 2018 - 31.12. 2026 (8 let in 3 mesece) Skupna vrednost projekta: 17.007.204 € Vir financiranja: Evropska komisija - LIFE 10.200.000€ (60%), prispevek državnih organov (30 %), lastni delež (10%)


Partnerji:

 • Ministrstvo za okolje in prostor – vodilni partner
 • Zavod RS za varstvo narave
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Zavod za ribištvo Slovenije
 • Zavod za gozdove Slovenije
 • Gozdarski inštitut Slovenije 
 • Direkcija Republike Slovenije za vode
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
 • Štirna - zavod za trajnostne rešitve
 • Center za kartografijo favne in flore

 

Cilji projekta:

 • okrepljena implementacija Programa za upravljanje z Naturo 2000 v Sloveniji (PUN 2000)
 • izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih Natura vrst in habitatnih tipov
 • vzpostaviti dolgoročno k rezultatom usmerjeno upravljanje z Naturo
 • dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in inštitucijami odgovornimi za implementacijo ukrepov PUN 2000 vključno z dobro razvito svetovalno službo
 • okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, NVO (iz deležnikov v partnerje)

 

Specifični cilji: 

 • izboljšano STANJE OHRANJENOSTI izbranih Natura 2000 vrst in HT z implementacijo izbranih ukrepov iz PUN 2000
 • okrepljeno UPRAVLJANJE NATURE 2000 in okrepljeno izvajanje ukrepov iz PUN 2000 s KREPITVIJO ZMOGLJIVOSTI ključnih akterjev
 • povečanje ZNANJA o izbranih vrstah in HT, ter Natura območjih preko okrepljenega in bolj učinkovitega monitoringa z vzpostavitvijo dolgoročno vzdržne SHEME NACIONALNEGA MONITORINGA
 • razvoj in izboljšanje PODATKOVNIH ZBIRK in tehnično in strokovno okrepljena zmogljivost odgovornih inštitucij
 • povečanje OZAVEŠČENOSTI o pomembnosti ter potencialu vrst, habitatov in območij Natura 2000