Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

ZA KRAS - Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO

Akronim projekta: Za Kras Naslov projekta: Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 Vodilni partner: JZ Park Škocjanske jame Trajanje projekta: september 2017 – avgust 2021 Skupna vrednost projekta: 3.189.527,95 € Vir financiranja: ESRR (80%), RS (20%) Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Partnerji pri projektu:

Občina Divača,
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS),
Elektro Primorska,
Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN),
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS-Zavod GO)

Cilji projekta:

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja štirih Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov in 28 kvalifikacijskih vrst znotraj Natura 2000. Projekt se bo izvajal na celotnem območju Nature 2000 Kras. Glavni cilji projekta so izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpostavitvijo mirnih con in območij strožjega varstva na območjih kraških ostenij, izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo individualnega varstva gnezdišč in izolacijo srednjenapetostnih daljnovodov, izboljšanje stanja ohranjenosti vrst hribskega urha in velikega pupka z ureditvijo podcestnih koridorjev za njihov varen prehod ter z obnovo in vzdrževanjem kalov, izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi zaščite pred pronicanjem odpadnih komunalnih vod ter s čiščenjem in zapiranjem podzemnih jam, izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč ter z različnimi aktivnostmi zagotoviti sodobno zasnovano interpretacijo ter izobraževati in ozaveščati širšo javnost o pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na območju Nature 2000 Kras.


Aktivnosti:

 • odkup zemljišč z namenom vzpostavitve mirnih con 
 • vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev
 • izolacija izbranih srednjenapetostnih daljnovodov 
 • vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice
 • telemetrija velike uharice
 • obnova in vzdrževanje kalov
 • ureditev podcestnih koridorjev
 • izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo
 • vzpostavitev pogodbenega varstva z izbranimi kmeti (na 180 ha površin)
 • izdelava izobraževalnega filma
 • posodobitev biološke zbirke 
 • izobraževalne in promocijske aktivnosti


Glavni rezultati:

 • odkup zemljišč za mirne cone
 • obnova dveh kalov
 • vzpostavitev pogodb o varstvu in skrbništvu na 180 ha zemljišč
 • postavitev ograj za dvoživke
 • nadzorovana gnezdišča velike uharice


Povezave: Za Kras facebook in instragram

https://www.eu-skladi.si/

https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/uprava-parka/projekt-za-kras

 

ZA KRAS logo

 

Logo sklad ESRR Projekt ZA KRAS