Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

ZOOB - Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvuZOOB

Akronim projekta: ZOOB Naslov projekta: Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu Program: Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška, 2007 – 2013 Vodilni partner: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Trajanje projekta: 1. september 2009 – 31.marec 2012 Skupna vrednost projekta: 988.812,76 EUR


Vodilni partner: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Partnerji:
Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper
Agroturist Vodnjan
Grad Vodnjan
Grad Krk
Udruga Drobnica

Za podeželski prostor je značilen intenziven preplet dejavnosti in rab, ki ustvarja prostor velike biotske raznovrstnosti, kvalitete bivanja in možnosti za razvoj. Kmetijstvo se prepleta z gozdarstvom, ohranjanjem narave in poselitvijo. Pogosto je obravnavano kot onesnaževalec okolja. To velja za intenzivno kmetijstvo, ki se vedno bolj tudi specializira in uvaja monokulture. Vedno močnejše pa je spoznanje, da to ni smiseln razvoj, saj povečuje tako tveganja v pridelavi, kot pri trženju. Trajnostno naravnano kmetijstvo upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi katere se vzpostavi bolj stabilen ekosistem. Potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev se tako lahko zmanjša.

Specifični cilji projekta so bili:

 • priprava smernic za sonaravne tehnologije za integrirano in ekološko pridelavo oljk na čezmejnem območju, ki bodo zmanjšale tveganje v pridelavi in obremenitev okolja;
 • zmanjšanje vplivov klimatskih sprememb in tveganja zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov in erozije ter ohranjanje trajne rodovitnosti tal z uvajanjem ustreznih ukrepov;
 • uvajanje koristnih rastlin v oljčnike, kar bo zaradi večje prisotnosti predatorjev zmanjšalo tveganja prerazmnožitve škodljivcev ter identifikacija koristnih organizmov;
 • izmenjava strokovnih znanj in skupno delovanje strokovnjakov za oljkarstvo in varstvo narave na čezmejnem območju;
 • izobraževanje strokovnjakov in prenos dobrih praks z drugih mediteranskih območij pridelave oljk;
 • izobraževanje pridelovalcev na predavanjih, delavnicah, ogledih dobrih praks na čezmejnem območju;
 • ozaveščanje potrošnikov o kakovosti oljčnega olja z izobraževanji in degustacijami;
 • vzpostavitev čezmejne mreže med ustanovami, ki delujejo na področju kmetijstva, podeželja in varstva narave;
 • izboljšanje ozaveščenosti vseh ciljnih skupin o pomenu ohranjanja biotske pestrosti, varstva okolja in kulturne krajine;
 • uvesti enotno prakso spremljanja stranskih produktov oljkarstva, prenos informacij in dobrih praks ravnanja z oljčnimi tropinami med državami.

Ključni doseženi rezultati in izvedene aktivnosti:

 • 12 delavnic za strokovnjake
 • 33 izobraževanj za pridelovalce hrane in lokalno prebivalstvo
 • 1 interdisciplinaren način dela pri strokovnih nalogah, usklajevanju mnenj in izdelavi strokovnih priporočil
 • 30 usposobljenih strokovnjakov
 • 400 usposobljenih oljkarjev
 • 63.000 trojezičnih izvodov strokovnega gradiva s priporočili.

 

zaključna konferenca