Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

V4-1609 - Natančnost napovedovanja namakanjaTriN logo.JPG1

Akronim projekta: CRP TriN Naslov projekta: Natančnost napovedovanja namakanja Program: Ciljni raziskovalni program „Zagotovimo.si hrano za jutri“ Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Trajanje projekta: 1. 10. 2016 – 1. 10. 2018 Skupna vrednost projekta: 110.000,00 €


2016_12_07_CRP_TriN_LEAFLET.pdf

 

Partnerji pri projektu:

Univerza v Ljubljani, Bioteh-niška fakulteta, Oddelek za agronomijo
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Univerza na Primorske, Znanstveno raziskovalno središče za oljkarstvo, Inšti-tut za oljkarstvo
Hmeljarski inštitut Slovenije
Kmetijski inštitut Slovenije

v sodelovanju z
Agencijo Republike Sloveni-je za okolje

 

Napoved namakanja

Voda je nujen vir za rastlinsko pridelavo. Podnebne spremembe so vzrok spremenje-nim padavinskim vzorcem. Pomanjkanje padavin ali njihova nepravilna časovna raz-poreditev že predstavljata tveganje in veliko sušno ogroženost kmetijstva v celotni Slove-niji.
Optimalno in deficitno namakanje sta strate-giji namakanja, ki manjšata porabo vode oz. povečuje učinkovitost njene rabe ob hkrat-nem ohranjanju količine in kakovosti pridel-ka.
Pri deficitnem namakanju rastlino držimo v rahlem stresu, s čimer se izboljšujejo odziv-nosti rastlin na vremenske pojave. Z raziskavo bomo določili najprimernejši pristop, na osnovi katerega bomo določili ustrezen čas začetka namakanja. Uporabniki in upravljavci namakanja želijo izboljšanja prognostične službe kot podpore namakanju, ki bi skrbela za pravilno uravna-vanje namakanja.


Pričakovani rezultati

  • Ureditev okvira za delovanje enotnega sistema zbiranja podatkov s terena na ravni države za vzpostavitev oz. nadgradnjo modela napovedi na-makanja.
  • Model napovedi namakanja za posamezne kulture. Opravljene pilotne napovedi namakanja ob upoštevanju lastnosti rastlin, tal in podnebja, kar vključuje i) različne načine namakanja (kapljično in razpršilci), ii) različne tipe tal, ki so z vidika zadrževanja vode definirana kot slaba, sred-nja ter dobra tla, iii) spremljanje vremenskih po-datkov ter vodne bilance z integrirano vremensko prognozo Agencije republike Slovenije za okolje, ob uporabi merilnikov količine vode v tleh. Model bo omogočil dostop do podatkov v realnem času.
  • Strokovno ovrednotiti učinke optimalnega na-makanja v slovenskih podnebnih razmerah
  • Strokovno ovrednoteni učinki deficitnega na-makanja.
  • Ekonomsko ovrednoteni učinki (deficitnega namakanja z izdelano cost benefit analizo.
  • Pripravljena vsebina priporočil za optimalno in strokovno pravilno namakanje do faze primerne za objavo v obliki brošure.