Območje Primorske ima večje sklenjene njivske površine na območju Vipavske doline (50% vseh njiv na Primorskem), Ilirske Bistrice ter posamezna polja na območju Postojne, v dolini Soče in v nižinah Slovenske Istre. Na teh površinah poteka pridelava poljščin za samooskrbo in trg oz. za krmo živalim na večjih živinorejskih kmetijah. Velik problem predstavlja razdrobljenost in oddaljenost njiv ter v zadnjih letih vedno večje škode zaradi divjadi in divjega prašiča.

V okviru našega svetovalnega dela nudimo strokovno svetovanje pridelovalcem poljščin in krmnih rastlin na njivah in travnikih s poudarkom na svetovanju tehnologije pridelave, na dobri praksi pri gnojenju in na dobri praksi varstva rastlin, ob upoštevanju zahtev iz navzkrižne skladnosti in varovanja okolja. Izdelujemo tudi načrte kolobarja, gnojilne načrte in nasvete za gnojenje. Pripravljamo in izvajamo tudi izobraževanja, predavanja, delavnice, prikaze (dneve polja) in ekskurzije.


STATISTIČNI PODATKI POLJEDELSTVO

Na območju Primorske je 5032ha njiv, kar predstavlja 8,8 % vseh kmetijskih zemljišč. Delež njivskih površin se je od leta 2000 zmanjšal za 1400 ha na račun saditve trajnih nasadov, opustitve njiv v trajne travnike in zazidave. Na skoraj 38 % njivskih površin se prideluje lucerna, detelje in deteljno travne mešanice. Na njivah se največ prideluje koruza za zrnje in silažo, sledijo žita ter krompir. Pri žitih se je zmanjšala pridelava ozimne pšenice, v porastu pa je pridelava ječmena, ovsa in tritikale. Povečuje se setev zrnatih stročnic (soja, krmni grah), na sušo odpornih rastlin kot so krmni sirki in sudanska trava ter industrijske konoplje.


Setvena struktura njivskih površin na Primorskem v letu 2016 (vir: SURS 2010, ARSKTRP zbirne vloge 2016)

Kultura ha
Ozimna pšenica 300
Ozimni ječmen 365
Jara žita - pšenica, ječmen, oves 150
Tritikala 100
Krompir zgodnji 60
Krompir pozni 237
Koruza za zrnje in silažo 1100
Lucerna, DTM,TDM in druge krmne rastline 1900
Druge poljščine (soja, sirek, k. grah, konoplja,..) 180
Zelenjadnice 640
Njive in vrtovi skupaj 5032

Setvena struktura njivskih površin na Primorskem 2016 (vir: SURS 2010, ARSKTRP zbirne vloge 2016)

graf