Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Aktualno na področju javnih razpisov PRP 2014 – 2020

datum: 21.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v juliju in avgustu 2020 objavilo več javnih razpisov iz Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020:

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva:

 

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 21. 10. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/13-javni-razpis-za-podukrep-4-1/


14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pri izvedbi naložbe v ureditev hlevov za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance izpolnjevali zahteve iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 19. 10. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/


15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Predmet podpore so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanje okolja: nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba, nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 4. 11. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/

 

podukrep 4.2  - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:

 

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I. Pogodbe o delovanju Evropske unije, predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ureditev skladišč
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

 • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
 • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Upravičeni so stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 26. 10. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/

 

Podukrep 6.4. -  Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti:

 

1. Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Namen podpore je spodbuditi naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, omogočili dodatne zaposlitvene možnosti in večanje prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Upravičenci so lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge.

Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Upravičeni stroški so stroški naložb, če so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 21. 10. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

 

Podukrep 8.6  - Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa:

 

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Namen podpore so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa (žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo) majhnega obsega:

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet ali briketov letno, če gre za proizvodnjo pelet ali briketov kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

 

Upravičeni stroški so stroški naložb, če so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 30. 9. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/


Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Namen podpore so naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanju ekonomske vrednosti gozdov.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Upravičeni stroški so stroški naložb, če so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vlog je do 17. 9. 2020

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-in-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/

 

Podukrep 4.3.  - Naložbe v gozdarsko infrastrukturo:

 

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Predmet podpore so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Upravičeni stroški so stroški , ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Rok za sprejem vloge je do 12. 10. 2020

 

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-ureditev-gozdne-infrastrukture-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/

 

Informacije o zgoraj navedenih ter drugih aktualnih javnih razpisih iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 so dostopne na spletni strani https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

 

PRP