Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zakaj so pomembna individualna svetovanja na kmetijah?

datum: 31.07.2018

Na Primorskem tudi v teh vročih dneh intenzivno izvajamo individualna svetovanja na posameznih kmetijah, ki so v zadnjih treh letih vstopile v ukrepa KOPOP in EK iz Programa razvoja podeželja. Aktualni tematiki je bila posvečena tudi nedeljska kmetijska oddaja na Radiu Koper v kateri smo med drugim obrazložili zakaj je pomembna izvedba individualnih svetovanj na kmetijah in kakšen je postopek ob obisku našega svetovalca.

Z individualnim svetovanjem se kmetiji posreduje vse informacije, ki so pomembne za uspešno izvajanje ukrepov KOPOP oz. EK.

Zakaj je pomembna ta izvedba individualnih svetovanj na kmetijah?

Kmetije, ki so vstopile v ukrep KMETIJSKO OKOLJSKO PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja v letih 2015, 2016 in 2017 morajo najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti (obveznost traja pet let) koristiti storitev individualnega svetovanja s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP. Enako velja za kmetije, ki so se vključile v EKOLOŠKO KMETOVANJE (EK).
 

Koliko je kmetij, ki izvajajo ukrepe ''Kmetijsko okoljsko podnebna plačila'' oz. ''Ekološko kmetovanje'' na Primorskem?

1.304 KMG izvaja ukrep KOPOP (18% vseh kmetij od 7.197 vlagateljev Zbirnih vlog)

Največ je t.i. rastlinskih v sadjarstvu in vinogradništvu, kar je zelo pozitivno:

 • operacijo ''Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov v sadjarstvu in vinogradništvu'' izvaja cca 800 kmetij (ocenjujemo, da več kot tretjina)
 • operacijo ''Opustitev uporabe insekticidov v vinogradništvu'' izvaja cca 500 kmetija
 • tudi na živinorejskih kmetijah se izvaja precej ukrepov

738 KMG je ekoloških, (cca 10% kmetij, 14.000 ha površin). Še vedno pa je na trgu pomanjkanje ekoloških pridelkov in živil.
 

Kakšen je namen izvajanja teh ukrepov?

Namen ukrepa KMETIJSKO OKOLJSKO PODNEBNA PLAČILA (KOPOP) in EKOLOŠKO KMETOVANJE (EK) je vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje obremenilne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Pomembno je poudariti, da je v okviru Programa Razvoja podeželja 2014-2020 možnih 19 različnih operacij, ki se izvajajo v okviru ukrepa KOPOP.

poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, operacije na trajnem travinju, posebni traviščni habitati,  traviščni habitati metuljev, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, vodni viri, ohranjanje habitatov strmih travnikov, reja živali na območju pojavljanja velikih zveri, planinska paša, travniški sadovnjaki, ohranjanje mejic, reja lokalnih pasem, ohranjanje genskih virov.

Posamezne operacije imajo potem še obvezne zahteve in izbirne, tako, da je teh možnosti oz. kombinacij kar veliko.


Kakšne so glavne zahteve pri izvajanju teh ukrepov?

 • Izpolnjevanje pogojev, ki jih posamezni izbrani ukrep zahteva (npr. na področju gnojenja, uporabe FFS, datuma košnje, obtežba živali na kmetiji, velikost površin (0,1ha oz skupno 0,3ha, …)
 • Obvezna izobraževanja vsako leto (4 h za KOPOP in 6h za EK)
 • Koriščenje te storitve individualnega svetovanja
 • Vodenje predpisanih evidenc

 
Kako torej poteka individualno svetovanje?

 • Izvede se ogled stanj na kmetiji, površine, objekte…
 • Svetuje se s področja posameznih kmetijskih praks pri izbranih ukrepih, ki jih kmetija izvaja.
 • Svetuje se o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske pestrosti, kakovosti tal, zraka in tal.
 • Svetuje se o najpogostejših napakah in kršitvah, ki se jih ugotavlja.

Pomemben del svetovanja je svetovanje glede vodenja ustreznih evidenc za posamezen izbran ukrep.


Skratka, z individualnim svetovanjem se kmetiji posreduje vse informacije, ki so pomembne za uspešno izvajanje ukrepov KOPOP oz. EK. Vsekakor je zelo pomembno prav pravilno vodenje evidenc na kmetijah, kjer se pri kontrolah Agencije pravzaprav pojavlja največ težav. 
 

POSLUŠAJTE kmetijsko oddajo - individualna svetovanja na kmetijah.


V kmetijski oddaji je o aktualni temi spregovoril vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, Jože Vončina.

 

OSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002)