Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 08.06.2018

Obvestilo o zatiranju ameriškega škržatka

Obvestilo za varstvo vinske trte z dne 08. junij 2018

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Po zaključenem cvetenju vinske trte je na razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema celotno Primorsko potrebno od 8. junija 2018 dalje opraviti zatiranje ameriškega škržatka. Slednji je glavni prenašalec bolezni zlate trsne rumenice (FD). Zatiranje škodljivca je potrebno opraviti v obdobju 10 dni od napovedanega datuma.

Na razmejenem območju je ukrep obvezen za vse imetnike vinogradov. Več informacij o zatiranju ameriškega škržatka najdete na spodnji povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/Navodila_za_zatiranje_ameriskega_skrzatka_2018_osn_30maj2018_konc.pdf

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe na dan 30. 5. 2018.

Pripravek

Aktivna snov

Delovanje na am. škržatka

Število dovoljenih

tretiranj/leto

Karenca (št. dni)

Dovoljenje do

ličinke

odrasli

Actara 25 WG

tiametoksam

+++

+++

tri1

14

30.4.2019

Reldan 22 EC

klorpirifos- metil

+++

+++

eno2

21

31.1.2019

Decis 2,5 EC

deltametrin

+++

+++

eno 3

dve 4

14

31. 10. 2019

Decis

31. 1. 2018,

lahko se uporablja za zatiranje ameriškega škržatka v

letu 2018

Gat decline 2,5 EC

deltametrin

+++

+++

dve

14

24. 4. 2017

(zaloge v uporabi do 25.10.2018)

Flora verde

piretrin

++

++

tri

3

31. 8. 2020

Biotip floral

piretrin

++

++

tri

3

31. 8. 2020

Steward

indoksakarb

++

-

dve

10

31. 10. 2018

Pyrinex M22

klorpirifos- metil

 

 

eno2

21

31. 1. 2019

 

1 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba.

2 z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22.

3 v vinogradih za pridelavo grozdja

4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

Pripravek Daskor 440 (aktivna snov: cipermetrin in klorpirifos-metil) ima dovoljenje za zatiranje križastega in pasastega groznega sukača pri pridelavi namiznega in vinskega grozdja, pripravek pa ima stransko delovanje tudi na ameriškega škržatka ob uporabi za grozdne sukače.

 

Vinogradi za pridelavo grozdja, brajde in ohišnice v žariščih okužbe in varovalnih pasovih žarišč okužbe

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno najmanj 1 tretiranje. Tretiranje opravimo, ko je trta povsem odcvetela, pri tem dajemo prednost pripravku Actara 25 WG (aktivna snov je tiametoksam). Pripravek Actara 25 WG je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Če je bilo za prvo tretiranje uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev v preglednici 1, je potrebno  tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita (samo teden do 10 dni). V tem primeru za drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku uporabimo eno izmed registriranih sredstev. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden. Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje.

Način spremljanja ameriškega škržatka:

  • izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,

  • plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,

  • pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,

  • ulov redno beležimo.

Ekološka pridelava grozdja

V ekološki pridelavi je treba prvo tretiranje opraviti takrat, ko trta povsem odcveti. S pripravki na podlagi piretrina je treba opraviti dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni treba ponoviti (spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj). Če je potrebno, opravimo še drugo tretiranje 7 do 10 dni po prvem tretiranju (v skladu z napovedjo službe za varstvo rastlin).

Matični vinogradi, matičnjaki in trsnice

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji sta obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba tretiranje ponoviti. Imetniki morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra. V matičnih vinogradih je treba paziti na karenco.

Vinogradi izven razmejenih območij zlate trsne rumenice

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih za zatiranje ameriškega škržatka:

Actara 25 WG

Pripravek učinkovito zatira vse razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovit, če ga uporabimo v zgodnjih stadijih ličinke (L1 do L3). Uporabljamo ga v odmerku 200 g/ha. Dovoljena so največ tri tretiranja na istem zemljišču v eni rastni dobi, sredstvo se uporablja v presledkih 21 dni. Kot manjša uporaba je sredstvo dovoljeno za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah in matičnjakih in sicer največ tri tretiranja v eni rastni dobi v presledkih 21 dni. Sredstvo Actara 25 WG je prepovedano uporabljati pred ali med cvetenjem trte. Uporablja se ga lahko le takrat, ko ni vetra.

Pri tretiranju vinske trte je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da tretiramo v oddaljenosti najmanj 20 m od njih. Actara 25 WG spada med sistemična sredstva in je razvrščena kot nevarna za čebele, zato je treba sredstvo uporabiti po končanem cvetenju trte. Pred tretiranjem je treba odstraniti vso cvetočo podrast v vinogradu in njegovi neposredni bližini. Pri uporabi pripravka Actara 25 WG je potrebno paziti, da rastlina ni v stresu, v tem primeru je namreč delovanje tega sredstva slabše.

Sredstvo ima dovoljenje do 30. 4. 2019.

Reldan 22 EC

Pripravek Reldan 22 EC v odmerku 1 l/ha (v 0,1 % koncentraciji ob porabi vode 1000 l/ha oz. 10 ml na 10 l vode na 100 m2) se uporablja kot insekticid za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka in ne zadošča kot karantenski ukrep v razmejenih območjih.

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni dobi v skladu z napovedjo Javne službe zdravstvenega varstva rastlin za zatiranje grozdnih sukačev. Če je uporabljeno v skladu z navodili, ni fitotoksično na gojenih rastlinah. Pri sortah vinske trte 'Zeleni sauvignon' in 'Merlot' lahko povzroča delno razbarvanje listov.

Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite žuželk in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 50 m do vodne površine. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu

Opozorilo: s pripravki na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat v rastni dobi, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali Daskor 440.

Reldan 22 EC ima dovoljenje do 31. 1. 2019.

Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC

Decis 2,5 EC in Decis: eno tretiranje je dovoljeno za vinograde za pridelavo grozdja in sicer od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Uporabljamo ga v odmerku 0,5 l/ha. Ni priporočeno mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata.

Gat decline: dovoljeni sta dve tretiranji v odmerku 0,5 l/ha.

Skupno število tretiranj z vsemi tremi sredstvi je največ dva krat na istem zemljišču v eni rastni dobi.

Pri uporabi pripravkov Decis, Decis 2,5 EC in Gat decline 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvi se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstva so nevarna za čebele, z njimi se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko tretira v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

Decis in Decis 2,5 EC: dve tretiranji sta dovoljeni za matične vinograde, matičnjake in trsnice.

Pripravki Decis 2,5 EC, Decis in Gat decline 2,5 EC spadajo v skupino sintetičnih piretroidov. Omenjeni pripravki imajo negativni vpliv na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v takšnih vinogradih lahko pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Pripravek Decis 2,5 EC ima dovoljenje do 31. 10. 2019, Gat decline je imel dovoljenje do 24.4.

2017, zaloge pa se lahko uporabijo do 25. 10. 2018. Pripravek Decis je imel dovoljenje do 31. 1. 2018, lahko pa se še uporablja za zatiranje ameriškega škržatka v letu 2018.

Pripravki na osnovi piretrina

Dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka imata pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKO uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujejo ti pripravki, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljajo vsa našteta sredstva na podlagi aktivne snovi piretrin.

Učinek teh sredstev je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5%. Rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva. Sredstva so nevarna za čebele.

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Sredstvi sta primerni za omejevanje ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 15 dneh. Oba pripravka imata dovoljenje tudi za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača. Priporoča se uporaba zvečer in v hladnejših urah dneva. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda Sredstvi sta nevarni za čebele.

S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno 3 tretiranja.

Steward

Uporaba pripravka Steward je dovoljena le za ličinke stadijev od L1 do L3 , vendar sredstvo le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Uporabljamo ga v koncentraciji 0,015% pri porabi vode 1000 l/ha. Sredstvo je nevarno za čebele. Uporabljamo ga lahko v oddaljenosti več kot 15 m od nadzemnih voda 1. reda in 5 m od nadzemnih voda 2. reda. Ne sme se ga uporabljati v času cvetenja.

Pripravek ima dovoljenje do 31. 10. 2018.

Pyrinex M22

Ta pripravek se lahko uporablja v odmerku 1 l/ha kot insekticid za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka izven razmejenih območij in ne zadošča za karantenski ukrep v razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Glede uporabe velja enako kot pri pripravku Reldan v odmerku 1 l/ha.

Opozorilo: s pripravki na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat v rastni dobi, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali Daskor 440.

Pyrinex M22 ima dovoljenje do 31. 1. 2019.

Daskor 440

Daskor 440 ima dovoljenje za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača v pridelavi namiznega in vinskega grozdja, ob tej uporabi pa ima stransko delovanje tudi na ameriškega škržatka. Proti grozdnim sukačem se uporablja v odmerku 0,5 l/ha. S tem pripravkom se lahko tretira le 1 krat v rastni dobi.

Opozorilo: s pripravki na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat v rastni dobi, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali Daskor 440.

Pripravek ima dovoljenje do 31. 1. 2019.

Sredstva so nevarna za čebele in druge opraševalce. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS pokošena, preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte predpise s področja varstva okolja!