Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Razmišljate o preusmeritvi v ekološko kmetovanje?

datum: 14.09.2022

Ekološko kmetovanje je ena najpomembnejših usmeritev s katerim kmetijska politika sledi Evropskemu zelenemu dogovoru – načrtu vzpostavitve trajnostnega gospodarstva EU in strategiji »Od vil do vilic«. Ekološko kmetovanje je način pridelave in reje, ki zagotavlja sveža, okusna in pristna lokalna živila. Hkrati ekološko kmetovanje omogoča varovanje in izboljšanje okolja, elementov krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Za povečanje obsega ekološkega kmetovanja in pridelave ekoloških proizvodov je nujna boljša informiranost o prednostih ekološkega kmetijstva vseh, zlasti pa potencialnih kmetovalcev, ki bi se preusmerili v ekološko kmetijstvo. Nujna je tudi tehnološka in tržna usposobljenost in organiziranost ekoloških kmetovalcev. Za povečanje obsega ekološkega kmetovanja v Sloveniji je očitno potrebno njegovo aktivno pospeševanje v smislu zagotavljanja strokovne pomoči kmetom, ki bodo usposobljeni za pridelavo visokokakovostne hrane, ki varuje znanje ljudi ter dolgoročno pripomore k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Vsled tega načrtujemo, v sodelovanju s še nekaterimi institucijami, povečati aktivnosti pri pospeševanju preusmeritev kmetij v ekološki način pridelave:

  • Neposredno informiranje kmetov o ekološkem kmetovanju, predelavi in trženju, o postopkih in možnostih preusmeritve njihovih kmetijskih gospodarstev v ekološko pridelavo.
  • Organizacija prikazov dobrih praks in novih tehnologij na EKO kmetijah v Sloveniji in v tujini (npr. digitalizacija, ohranitveno in biodinamično kmetovanje, nizkoogljične prakse,…).
  • Specializirana predavanja s predstavitvijo argumentov in prednosti za odločitev in prehod v ekološko kmetovanje v obliki delavnic skupaj z ekološkimi kmeti, ki že imajo certifikat EKO (tudi ogledi na terenu).
  • Predstavitev tujih študij, ki ekonomsko utemeljujejo preusmeritev v EKO kmetovanje (tudi organizacija webinarjev).
  • Vključevanje pilotnih demonstracijskih kmetij v sistem podajanja znanja na področju ekološke pridelave in učinkovitejši prenos znanja ter inovacij v prakso in izvedba usposabljanj oziroma predstavitev.
  • Individualno spremljanje kmetijskih gospodarstev v preusmeritvi in nudenje svetovanja za ekološko pridelavo, predelavo in organizacijo trženja ter vključevanje v sistem javnega naročanja.
  • Pripravo poslovnih načrtov za prehod v ekološko kmetovanje
  • Izbira potencialnih kmetijskih gospodarstev za prehod v ekološko pridelavo.

Ekološko kmetovanje je lahko nova priložnost na vaši kmetiji. Odločitev pa mora vendarle biti dobro premišljena in vključevati vse družinske člane na kmetiji, saj ta vrsta pridelave zahteva velik miselni preskok v glavah, veliko znanja in motivacije za nova učenja in spoznanja.

Vsem kmetovalcem, ki razmišljate o preusmeritvi v ekološko kmetovanje, pri vaših nadaljnjih odločitvah lahko svetujemo in pomagamo.

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 041/772 656 (Bogdan Črv) .


Pripravil:

Bogdan Črv, svetovalec specialist za ekološko živinorejo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica