Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019

datum: 07.10.2019

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

za leto 2019

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.

ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ZA LETO 2019 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. DECEMBRA 2019!

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo do 19.novembra 2019 izvedel usposabljanja na območju zahodne Slovenije. Usposabljanja sicer potekajo na območju celotne Sloveniji vendar pod okriljem ostalih zavodov.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo prejel vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko predhodno dogovorite za zamenjavo. Prijava na usposabljanja ni potrebna.

Udeležence bomo na usposabljanjih seznanili z vsebinami, povezanimi z ukrepom z namenom, da bodo lažje in z manj napakami izvajali ukrep KOPOP. Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep KOPOP iz PRP 2014 - 2020.

 

Vsebina usposabljanj

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019
 • Najpogostejše in ponavljajoče se napake pri izvajanju ukrepa KOPOP
 • Predstavitev spletnega portala »Volos« (Centralni register govedi, prašičev, drobnice), Centralnega registra kopitarjev in Centralnega registra čebelnjakov ter evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 

2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 • Principi agroekologije
 • Ohranitveno kmetijstvo
 • Divji opraševalci in kmetijstvo
 • Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja

 

Vsebina usposabljanj je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša

01d Najava terminov KOPOP19

PRP