Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Sprememba javnega poziva: ISTRIJANI ZA TRAVNIKE

datum: 24.04.2024

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) objavlja spremembo javnega poziva za vključitev v prilagojeno kmetovanje s travišči na območju Nature 2000 Slovenska Istra.

Zivim_z_naturo_logo

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) dne 22. 5. 2023 objavil javni poziv za vključitev v prilagojeno upravljanje s travišči na območju Nature 2000 Slovenska Istra.

Javni poziv s prilogami je bil objavljen na spletnih mestih KGZS Zavod GO in Natura 2000 in ostaja odprt do porabe sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na spletnih mestih).

Sprememba javnega poziva je razvidna iz spodaj navedenega besedila ter na spodnjih povezavah, kjer je objavljen tudi čistopis javnega poziva in čistopis spremljajočih prilog oz. dokumentacije javnega poziva.

S sodelovanjem pri ohranjanju travišč Istre z izvajanjem prilagojenega vzdrževanja travnikov za ciljne vrste metuljev in HT v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI lahko kmetje pridobite spodbudna denarna nadomestila. Ključna novost javnega poziva je, da kmetje lahko pridobite tudi denarno nadomestilo za odpravo zarasti na kmetijskih zemljiščih. Dodatno nudimo tudi brezplačno izvedbo žetve semen trav na bližnjih travnih površinah, ki bodo služila za setev semen trav in zeli za vzpostavitev travne ruše na očiščenih površinah kmetijskih zemljišč.  

V prilagojeno vzdrževanje travniških površin se lahko kmetje kot do sedaj lahko vključijo z GERKi z vrsto rabe trajni travnik  (1300) ali travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320) ali na novo z rabo začasno travinje (1131).

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 05 33 51 213 (Elena Štendler) ali pišete na elektronski naslov elena.stendler@go.kgzs.si.

 

VABLJENI K SODELOVANJU

                                                                                                                      KGZS - Zavod Nova Gorica


 

SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA "ISTRIJANI ZA TRAVNIKE"

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju: KGZ NG), Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,

 

na podlagi

 

LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji [LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia] LIFE17 IPE/SI/000011 - LIFE-IP NATURA.SI in Grant Agreement LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-IP NATURA.SI, ki je bil podpisan 25. 11. 2018,

objavlja

SPREMEMBO JAVNEGA POZIVA ZA VKLJUČITEV

V PROJEKT LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011),

 

Javni poziv »Istrijani za travnike«, ki ga je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju: KGZ NG), Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, na podlagi LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji [LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia] LIFE17 IPE/SI/000011 - LIFE-IP NATURA.SI in Grant Agreement LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-IP NATURA.SI, ki je bil podpisan 25. 11. 2018, objavil dne 22. 5. 2023 na spletni strani KGZS NG in www.natura2000.si se spremeni na sledeči način:

I.

Točka 3. z naslovom »POMEN IZRAZOV« se spremeni tako, da se v besedilo točke za alinejo številka 6 doda alineja številka 7, ki se glasi »»prilagojeno upravljanje z zemljišči oziroma kmetovanje« pomeni vzpostavitev primernih površin in prilagojeno vzdrževanje travniških površin za ciljne vrste metuljev in HT« ter doda alineja 8, ki se glasi »»primerne površine« so vzpostavljene površine po izvedbi podukrepa 1C ali 2B, ki so primerne za ciljne vrste metuljev in HT«, ostale alineje pa se ustrezno preštevilčijo.

II.

Točka 5. z naslovom »TEMELJNA PRAVILA« se spremeni v več podtočkah in sicer:

-    v podtočki 5.1 z naslovom »Splošne določbe« se spremeni 4 alineja, ki se po novem glasi         »vlagatelj pred vključitvijo v projekt na zgoraj navedenih površinah poskrbi za vris v GERK z naslednjimi vrstami rabe:

 • v primeru vzpostavitve primernih površin (podukrep 1C ali 2B): vrsta rabe površina za ukrep odprava zaraščanja (1411)
 • v primeru prilagojenega vzdrževanja travniških površin (podukrep 1A, 1B ali 2A): vrsta rabe trajni travnik (1300) ali travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320) ali začasno travinje (1131);

-    v podtočki 5.3 z naslovom »Način prilagojenega upravljanja oziroma kmetovanja« se:

 • pri Podukrepu 1B spremeni druga alineja, ki se po novem glasi »raba travnika mora biti izvršena med 10.6. in 15. 10. v posameznem letu, pri čemer se lahko paša izvaja vse do 15. 11.«
 • za rubriko izbirne zahteve za poduktrepa 1A in 1B se doda nov ukrep s sledečim besedilom: »Podukrep C, Obvezne zahteve:
  • strokovna služba varstva narave določi obseg odstranitve zarasti;
  • odstranjevanje lesnate vegetacije se lahko izvaja med 1. 9. in 1. 3.;
  • odstranjevanje lesnate vegetacije s pašo dovoljeno celo leto v letu odstranjevanja zarasti;
  • drevesa se odstrani kot posek z ročno motorno žago;
  • grmovno zarast in steblikovje se odstranjuje ročno ali s strojnim mulčenjem brez poseganja v podlago, ali s pomočjo pašne živine;
  • na razgaljenih površinah je potrebno vzpostaviti travno rušo;
  • ohranjanje specifičnih struktur.

KGZ NG kot izdajatelj predmetnega javnega razpisa bo upravičencu, ki se bo vključil v podukrep 1C omogočil brezplačno izvedbo žetve semen trav na upravičenčevih ali drugih bližnjih travnih površinah, ki bodo služila za setev za vzpostavitev travne ruše na očiščenih površinah kmetijskih zemljišč.«

 • za rubriko Izbirne zahteve za podukrepa 2A se doda nov ukrep s sledečim besedilom: »Podukrep B2, Obvezne zahteve:
  • strokovna služba varstva narave določi obseg odstranitve zarasti;
  • odstranjevanje lesnate vegetacije se lahko izvaja med 1. 9. in 1. 3.;
  • odstranjevanje lesnate vegetacije s pašo dovoljeno celo leto v letu odstranjevanja zarasti;
  • drevesa se odstrani kot posek z ročno motorno žago;
  • grmovno zarast in steblikovje se odstranjuje ročno ali s strojnim mulčenjem brez poseganja v podlago, ali s pomočjo pašne živine;
  • na razgaljenih površinah je potrebno vzpostaviti travno rušo;
  • ohranjanje specifičnih struktur.

KGZ NG kot izdajatelj predmetnega javnega razpisa bo upravičencu, ki se bo vključil v podukrep 2B omogočil brezplačno izvedbo žetve semen trav na upravičenčevih bližnjih travnih površinah, ki bodoslužila za setev za vzpostavitev travne ruše na očiščenih površinah kmetijskih zemljišč.«

-    v podtočki 5.5 z naslovom »Finančno nadomestilo« se pod preglednico 4 doda nova preglednica s sledečo vsebino »Preglednica 5: Višina finančnega nadomestila za vzpostavitev primernih površin v okviru Ukrepa 1 ali Ukrepa 2

 

PODUKREP Višina plačila (€/ha)
1C ali 2B 5.000,00

»

-    v podtočki 5.6 z naslovom »Obveznosti upravičenca« se po prvi alineji doda nova druga alineja, ki se glasi »vzpostavitev primernih površin mora biti izvedena v roku 1 leta od podpisa pogodbe oz. sporazuma;« ter tretja alineja, ki se glasi »po vzpostavitvi primernih površin je potrebno slediti obveznim in v primeru vključitve tudi izbirnim zahtevam podukrepa 1A ali 1B ali 2A;«, ostale alineje sledijo v nadaljevanju.

III.

Priloge javnega poziva se vsebinsko ustrezno nadomestijo z novimi prilogami in so objavljene na spletni strani izdajatelja razpisa in spletni strani Natura 2000.

Na zgoraj navedenih spletnih straneh je objavljen tudi čistopis javnega poziva.

IV.

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

V.

Ta sprememba javnega poziva začne veljati z dnem objave.

VI.

Sprememba javnega poziva se objavi na spletni strani KGZS NG in www.natura2000.si.

 

                                                                                                                         KGZS - Zavod Nova Gorica


Javni poziv Istrijani za travnike_2024.pdf

Priloga 1 - Prijavni obrazec_2024.pdf

Priloga 2 - Izjava vlagatelja.pdf

Priloga 3 - Izjava lastnika zemljišča.pdf

Priloga 4 - Grafični prikaz prioritetnih površin.pdf

Priloga 5 - Pogodba_LIFE.IP NATURA.SI_2024.pdf

Priloga1_pogodba-preglednica vključenih površin_2024.pdf

Priloga2_pogodba-grafični prikaz površin vključenih v projekt.pdf

Priloga3_h pogodbi-pregled zahtev ukrepov in podukrepov_2024.pdf

Javni poziv_LIFE IP_KGZNG_fin_dop2024_OBJAVA.pdf

 

 

 

¸1

Suhi travniki so med vrstno najbogatejšimi travniki na območju (foto: V. Treven).

2

Travniki na območju Slovenske Istre se marsikje zaraščajo (foto: J. Laganis).

 

Posnetek zaslona 2024-04-24 145908