Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 13.07.2023

Ameriški škržatek

Od 14.7.2023 dalje je na razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema na Primorskem občine v preglednici 1 čas za drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku. Škropljenje se opravi v obdobju 10 dni od napovedanega datuma.

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno tako v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in na ohišnicah. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je zatiranje obvezno povsod po Sloveniji, ne glede na to, če se nahajajo v razmejenem območju ali izven.

V vinogradih za pridelavo grozdja sta obvezni dve škropljenji. Če v občinah v okuženem območju in varovalnem pasu vinogradnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po opravljenem 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, se lahko število škropljenj zmanjša z dveh na eno škropljenje. V takem primeru drugega škropljenja ni treba opraviti.

Obenem opozarjamo vinogradnike, da pri terenskih pregledih opažamo, da je letos populacija ameriškega škržatka večja kot lansko leto, zato želimo še posebej poudariti pomen pravočasnega zatiranja!

 

Preglednica 1: Seznam občin in število obveznih tretiranj na območju Zahodne Slovenije (Primorska)

Območje in institucija

Občine

Število tretiranj

Okuženo območje in varovalni pas vključno z žarišči okužbe

KGZS – Zavod Nova Gorica

Piran, Izola, Koper, Ankaran, Sežana, Komen, Renče-Vogrsko

2 tretiranji; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 2. tretiranja ni treba opraviti.

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

KGZS – Zavod Nova Gorica

Brda, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Divača, Hrpelje-Kozina

2 tretiranji; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 2. tretiranja ni treba opraviti.

 

Zmanjšanje števila tretiranj z dveh na eno tretiranje velja le za vinograd, v katerem imetnik spremlja ulov ameriškega škržatka in zapisuje število ulovljenih škržatkov v skladu s prilogo 1 načrta ukrepov. Če v teh občinah v vinogradih imetnik ne spremlja ameriškega škržatka, kot je določeno v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov, mora opraviti 2 tretiranji.

Dodatne informacije glede zlate trsne rumenice si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/

Izvajalci dejavnosti morajo vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki so dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da se prvo zatiranje opravi takrat, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pred uporabo insekticida je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drug način preprečiti, da bi jo FFS doseglo. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22).

 

Preglednica 2: Fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih območjih zlate trsne rumenice in povzetki omejitev uporabe na dan 9. 6.  2023

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek/ha

Število dovoljenih tretiranj v

rastni dobi

Karenca

(št. dni)

Datum veljavnosti

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

3.5.-2.9.2023

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

9.12.2025

Movento SC 100 MU

spirotetramat

0,7 l/ha

dve

142 

karenca ni potrebna3

30.4.2025

Decis 2,5 EC4

deltametrin

0,5 l/ha

eno5

dve6

142 

karenca ni potrebna3

31.10.2024

Decis 100 ECMU

deltametrin

75 ml/ha

Eno7

7

31.10.2024

Mavrik 240 EW8

tau-fluvalilnat

0,2 /ha

dve

21

31. 5. 2025

Flora verde MU

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

31.8.2023

Biotip floral MU

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

31.8.2023

1 sredstvo ima v letu 2023 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih in sicer od 3. 5. 2023 do 2. 9. 2023

2 karenca za vinsko in namizno grozdje (vključno z matičnimi vinogradi)

3 karenca za trsnice in matičnjake

4 s pripravkoma Decis 2,5 EC in se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju (od BBCH 71 do 75), Poznejše tretiranje se ne dovoli zaradi tveganja za neciljne organizme, aplikacija se opravi v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

5 v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih

6 v matičnjakih in trsnicah

7 Decis 100 EC se lahko uporabi v fenofazah po BBCH od 15 do 89.

8 Na trti za pridelavo vinskega in jedilnega grozdja, vključno z matičnimi vinogradi, matičnjaki in trsnicami

MU – manjša uporaba; učinkovitost in fitotoksičnost sredstva pri uporabi na vinski trti ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo (učinkovitost in fitotoksičnost) sredstva na vinski trti prevzame uporabnik.

 

Fitofarmacevtska sredstva, ki imajo dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka ter podatki o številu dovoljenih tretiranj, o karenci ter o datumu veljavnosti dovoljenja so v preglednici 2.

 

1.Zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah v razmejenem območju za zadrževanje

Razmejeno območje za zadrževanje je sestavljeno iz okuženega območja in varovalnega pasu. Okuženo območje razmejenega območja je območje, v katerem se izvajajo ukrepi obvladovanja (zadrževanja) zlate trsne rumenice. Varovalni pas razmejenega območja je območje, v katerem se izvajajo ukrepi izkoreninjenja zlate trsne rumenice. Žarišče okužbe je okuženo območje v varovalnem pasu razmejenega območja za zadrževanje, v katerem se izvajajo ukrepi izkoreninjenja.

V vinogradih za pridelavo grozdja ter v brajdah in ohišnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka v celotnem razmejenem območju: v okuženem območju, varovalnem pasu in v žariščih okužbe.

 

1.1Vinogradi za pridelavo grozdja

 

1.1.1Integrirano varstvo trte

Preglednica 3: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenem območju v zahodni Sloveniji (Primorska) ter ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

Tretiranje / Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje:

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG ali

Sivanto prime ali Movento SC 100

Po končanem cvetenju vinske trte!

Pripravki Mospilan 20 SG, Sivanto prime in Movento SC 100 imajo sistemično delovanje.

 

Sredstva Mospilan 20 SG, Sivanto prime lahko v eni rastni dobi uporabimo le enkrat.

2. tretiranje:

običajno 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Sivanto prime ali

Movento SC 100 ali

Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC ali

Mavrik 240 EW

 

V primerih, ko je treba opraviti 2. tretiranje:

 

Prednost dajemo pripravku Sivanto prime, če ga nismo uporabili pri prvem tretiranju, ali Movento SC 100. Pripravke na podlagi aktivne snovi Deltametrin (Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC) lahko uporabimo samo enkrat v rastni sezoni.

Mavrik 240 EW ima karenco 21 dni.

 

Pri prvem tretiranju uporabimo pripravek Mospilan 20 SG ali Sivanto prime ali Movento SC 100. Ti pripravki imajo sistemičen – rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje cca. 3 tednov. Ostala sredstva s kontaktnim načinom delovanja iz preglednice 2 so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden). Za prvo tretiranje je zaradi antirezistentne strategije priporočljivo uporabiti pripravek Mospilan 20 SG ali Sivanto prime.

Drugo tretiranje: če je bil pri prvem tretiranju uporabljen Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, za drugo tretiranje priporočamo uporabo pripravka Movento SC 100 ali Decis 2,5 ali Decis 100 EC ali Mavrik 240 EW. Aktivno snov deltametrin (Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC) lahko uporabimo samo enkrat v rastni sezoni. Pripravek Mavrik 240 EW lahko uporabimo 2 krat v rastni sezoni.

Ne glede na možnost zmanjšanja števila tretiranj je zaradi preverjanja učinkovitosti tretiranja in poznavanja stanja v vinogradih za pridelavo grozdja priporočljivo, da vinogradniki sami povsod, predvsem pa v razmejenih območjih zlate trsne rumenice, spremljajo ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov.

 

1.1.2Ekološka pridelava

V ekološki pridelavi so na celotnem razmejenem območju obvezna najmanj 3 tretiranja.

Okvirni termini in sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so v preglednici 4. Zaradi boljše učinkovitosti zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi sredstev na osnovi piretrina škropilni brozgi doda ustrezno močilo oz. adjuvant.

Pomembno: uporabi se močila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

 

Preglednica 4: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi na razmejenem območju in ustrezna FFS.

Tretiranje / Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje:

sredina junija  do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Flora verde ali

Biotip floral

Po končanem cvetenju vinske trte!

2. tretiranje: 7 do 10 dni po 1. tretiranju

BBCH od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Flora verde ali

Biotip floral

Pripravka Flora verde in Biotip floral sta registrirana tudi proti grozdnim sukačem.

 

3. tretiranje: 7 do 10 dni po 2. tretiranju

 

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Flora verde ali

Biotip floral

 

1.1.3Brajde in ohišnice

V brajdah in ohišnicah v razmejenem območju zlate trsne rumenice je obvezno vsaj eno tretiranje v rastni sezoni. Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo. 

V brajdah in ohišnicah se lahko uporabljata pripravka Flora verde in Biotip floral. Oba pripravka je mogoče kupiti v prodajalnah FFS tudi brez potrdila za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Opravimo vsaj eno tretiranje po končanem cvetenju vinske trte, kar je običajno konec junija ali v začetku julija.

Obenem je priporočljivo, da v začetku julija na brajdi izobesimo rumene lepljive plošče, kot je opisano v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov.

 

2.Matični vinogradi, matičnjaki in trsnice

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih. Obvezno je treba opraviti najmanj tri tretiranja proti ameriškemu škržatku, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je navedeno v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov. Če je na rumeno lepljivo ploščo po tretjem tretiranju še  ulovljen vsaj en škržatek, je treba tretiranje ponoviti. To tretiranje je namenjeno predvsem zatiranju škržatkov, ki v matični vinograd, matičnjak ali trsnico priletijo iz okolice.

 

Pomembno:

  • Pri prvem in drugem tretiranju dajemo prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki sta sistemična insekticida z rezidualnim delovanjem. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko pripravka uporabita le enkrat v isti rastni sezoni. Zatiranje lahko opravimo tudi s pripravkom Movento SC 100, s katerim obenem zatiramo tudi trtno uš.
  • V matičnih vinogradih je treba paziti na karenčno dobo.

 

Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah in pripravki so navedeni v preglednicah 5,6 in 7.

 

Preglednica 5: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina  junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš

***S tem tretiranjem lahko zatiramo tudi grozdne sukače.

***Pripravke na podlagi aktivne snovi deltametrin (Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC) lahko uporabimo samo enkrat v rastni sezoni.

 

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC*** ali

Decis 100 EC

 

3. tretiranje

konec julija

BBCH

-do 81

Odrasli škržatki

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali Decis*** 100 EC ali

Mavrik 240 EW

 

 

4. tretiranje

 

Odrasli škržatki

Biotip floral,

Flora verde

ali Decis 100 EC***

ali

Mavrik 240 EW

 

V primeru, če se na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek.

Decis 100 EC se lahko uporabi v fenofazah od BBCH 15 do 89.

Mavrik ima karenco 21 dni.

 

Preglednica 6: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnjakih.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

 

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš.

 

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo 2-krat v rastni dobi.

 

 

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

od BBCH

71 dalje

ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC

3. tretiranje

konec julija

od BBCH

81 dalje

Odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Mavrik 240 EW

4. tretiranje

- avgust

 

Odrasli škržatki

Mavrik 240 EW

 V primeru, če se v avgustu na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek.

Preglednica 7: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah

Tretiranje/ Okvirni termin

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

*Pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno.

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš.

 

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo 2-krat v rastni dobi.

 

 

 

2. tretiranje

običajno 3 tedne po 1. tretiranju: do 15. julija

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC

3.  tretiranje: konec julija

Odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC ali

Mavrik 240 EW

4.  tretiranje

avgust

Odrasli škržatki

Mavrik 240 EW

 V primeru, če se na rumeno lepljivo ploščo ulovi vsaj en škržatek

 

3.Vinogradi za pridelavo grozdja izven razmejenih območij zlate trsne rumenice

Izven razmejenih območij zlate trsne rumenice zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma, če je populacija velika. Na splošno pa je za poznavanje stanja v vinogradih za pridelavo grozdja priporočljivo, da vinogradniki tudi izven razmejenih območij sami spremljajo ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano v navodilih v prilogi 1 načrta ukrepov.

Okvirni roki in sredstva so navedeni v preglednici 8.

Preglednica 8: Termini zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja izven razmejenih območij in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

Sredina  junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG ali

Sivanto prime ali

Decis 2,5 EC*** ali Decis 100 EC*** ali

Mavrik 240 EW ali

Flora verde ali

Biotip floral

Po končanem cvetenju vinske trte!

 

Pri izbiri sredstev damo prednost  pripravku Mospilan 20 SG ali Sivanto prime.

Pripravke na podlagi aktivne snovi Deltametrin (Decis 2,5 EC ali Decis 100 EC) lahko uporabimo samo enkrat v rastni sezoni.

 

4.Aplikacija fitofarmacevtskih sredstev

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti v času tretiranja z insekticidi zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Aplikacija mora biti izvedena na način, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele.

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah in ob uporabi močil. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša. S pripravkom Decis 2,5 EC se sme tretirati le v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek. Pripravki iz skupine piretroidov za dobro delovanje potrebujejo ustrezen pH in sicer pod 6,5.

Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha) in uporabo močil. Učinkovitost sredstev za zatiranje ameriškega škržatka je zelo odvisna od učinkovitega nanosa, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov.

Za pripravek Movento SC 100 je zaradi doseganja persistentnega učinka obvezna samostojna uporaba. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

 

5.Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih

 

5.1Mospilan 20 SG

Sredstvo Mospilan 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih. Uporabi se v odmerku 0,375 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. Z njim  se lahko tretira v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko so jagode v velikosti graha in grozdiči povešeni (BBCH 69/75).

Na istem zemljišču se ga sme uporabiti največ 1- krat v eni rastni dobi in samo na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Sredstvo ima dovoljenje za nujne primere iz varstva rastlin in se sme uporabljati od 3. 5. do 2. 9. 2023, skladno z navodili za uporabo.

 

5.2Sivanto prime

Sredstvo Sivanto prime se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha in pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni, v fenološki fazi razvoja trte od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81).

O mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom.

 

5.3Movento SC 100

Sredstvo Movento SC 100 se lahko uporablja v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 l/ha in pri porabi vode 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo največ 2-krat v eni rastni sezoni in sicer v 14-dnevnem intervalu.

Sredstvo se lahko uporablja tudi na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 L/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Za pripravek Movento SC 100 se priporoča samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

 

5.4Decis 2,5 EC 

Decis 2,5 EC se uporablja kot dotikalni insekticid v odmerku 0,5 l/ha. Proizvodne vinograde, vključno z matičnimi vinogradi, se tretira po cvetenju trte do fenološke faze, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Poznejše tretiranje se ne dovoli zaradi tveganja za neciljne organizme. Na istem zemljišču je dovoljeno samo 1 tretiranje v eni rastni dobi.

V trsnicah in matičnjakih sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Termine tretiranj se prilagaja navodilom za zatiranje ameriškega škržatka.

Pri uporabi pripravka Decis 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se pri tretiranju trte ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev je potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 20 m do nekmetijskih površin. Sredstvo je nevarno za čebele, z njim se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko s tem sredstvom tretira v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

Pripravek Decis 2,5 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5.

 

5.5Decis 100 EC

Decis 100 EC se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 75 ml/ha, ob porabi vode 500-1000 L/ha; s sredstvom se tretira od razvojne faze, ko je peti list razvit, do faze, ko so jagode zrele za trganje (BBCH 15-89) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Prav tako se v isti rastni sezoni na istem zemljišču ne sme uporabljati drugih fitofarmacevtskih sredstev (z izjemo pasti), ki vsebujejo aktivno snov deltametrin. Potrebno se je izogibati tretiranju v času visokih temperatur zraka. Decis 100 EC se lahko uporabi v fenofazah od BBCH 15 do 89.

Tudi pripravek Decis 100 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5.

 

5.6Mavrik 240 EW

Mavrik 240 EW je kontaktni insekticid. Uporablja se za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja vključno z matičnimi vinogradi ter v matičnjakih in trsnicah v odmerku 0,2 l/ha pri porabi vode od 500 do 1000 l/ha. Na istem zemljišču se lahko uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni z najmanj 14 dnevnim intervalom. Tretiranje se sme opraviti od razvojne faze jasno vidnih socvetij do faze mehčanja jagod (BBCH 53 do 85). Tretiranje proti ameriškemu škržatku se lahko izvede samo na podlagi napovedi javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Poraba vode ne sme biti manjša od 500 l.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi varovanja čebel se sredstvo lahko uporabi le, če niso prisotne čebele na gojenih rastlinah ali podrasti.

Tudi pripravek Mavrik 240 EW spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

5.7Pripravki na osnovi piretrina

Na osnovi aktivne snovi piretrin sta pri nas dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKGP uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta ta dva pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljata v ekoloških vinogradih.

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo, tudi na spodnji strani listov. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Sredstva se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Sredstvi sta nevarni za čebele! Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.

Sredstvi sta primerni za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 15 dneh. Oba pripravka sta registrirana tudi za zmanjševanje številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno največ 3 tretiranja v rastni dobi.

Za dobro delovanje je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5.