Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRI REJI DROBNICE ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

datum: 13.07.2020

Objavljen je Odlok o finančnem nadomestilu za sektor drobnice. Vlogo je potrebno oddati do 30.7.2020. (glej več)

Rejci drobnice, ki so na dan 1.2.2020  redili vsaj 10 odraslih živali (ovce, koze) imajo možnost uveljavljanja finančne pomoči. Nadomestilo se dodeli, ker je sektor drobnice utrpel najmanj 20% izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19. (UL št.78, z dne 29.5.2020). Finančno nadomestilo znaša 78 eur/GVŽ oz.11,70 eur na žival starejšo od enega leta.

Pogoji za upravičenost do nadomestila so:

  • upravičenec je oddal zbirno vlogo za leto 2020,
  • na dan 1.2.2020 je upravičenec redil vsaj 10 ovc ali koz, ki so starejše od enega leta (razvidno iz zbirne vloge 2020),
  • čreda drobnice je bila v letu 2020 cepljena proti bolezni modrikastega jezika,
  • na dan oddaje zahtevka vlagatelj ni v stečaju, prisilni poravnavi, osebnem stečaju in ima poravnane vse davčne obveznosti,
  • upravičenec ni/ne bo uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja ZIUZEOP,
  • upravičenec na dan 31.12.2019 ne sme biti podjetje v težavah,
  • skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 100.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v kmetijski dejavnosti,
  • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme_1,
  • za isti namen po odloku upravičenec ni že prejel javnih sredstev RS ali sredstva Evropske unije.

 

Izpolnjena in podpisana vloga z vsemi izjavami se šteje kot zahtevek. Rok za oddajo je do 30.7.2020.

Zahtevek se vloži na Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana s pripisom »izredni začasni ukrep – drobnica ». Poslati priporočeno po pošti.

Obrazec:

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SKT/Covid-19/drobnica/Financno-nadomestilo-zaradi-izpada-dohodka-pri-reji-drobnice-zaradi-epidemije-COVID-19.docx