Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 24.06.2019

Ameriški škržatek

V času od 24.6.2019 dalje je na razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in varovalni pasovi), ki zajema celotno Primorsko potrebno opraviti zatiranje ameriškega škržatka. Škropljenje se opravi v obdobju 10 dni od napovedanega datuma. Zatiranje prenašalca fitoplazme je obvezno tako v vinogradih za pridelavo grozdja in na ohišnicah ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. V vinogradih za pridelavo grozdja je obvezno najmanj eno škropljenje.  

Dodatne informacije glede zatiranja ameriškega škržatka lahko preberete na spodnji povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/Navodila_za_zatiranje_ameriskega_skrzatka_2019_koncno.pdf

Opozarjamo, da je potrebno vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da zatiranje opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Običajno je po zaključenem cvetenju vinske trte ameriški škržatek v stadiju ličink L1 in L2, prisotne pa so že tudi nimfe stadija L3. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14 in 28/18).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove uporabe na dan 29. 5. 2019.

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek/

koncentracija

Število dovoljenih tretiranj/leto

Karenca

(št. dni)

Datum veljavnosti

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

1.5.-31.8.2019

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

9.12.2025

Reldan 22 EC

klorpirifos-metil

1,0 l/ha

eno2

21

31.1.2021

Pyrinex M22

klorpirifos-metil

1,0 l/ha

eno2

21

31.1.2021

Daskor 440

cipermetrin,

klorpirifos-metil

0,5 l/ha

eno

21

31.1.2021

Decis 2,5 EC5

deltametrin

0,5 l/ha

eno3

dve4

14

31.10.2019

Decis5

deltametrin

0,5 l/ha

eno3

dve4

14

uporaba zalog

do 1.8.2019

Flora verde

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

13. 8. 2020

Biotip floral

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

13. 8. 2020

Steward

indoksakarb

150 g/ha

dve

10

31.12.2019

 

1 sredstvo ima v letu 2019 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

2 z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1-krat, kar pomeni, da lahko v isti rastni sezoni uporabimo le 1-krat ali Pyrinex M22 ali Reldan 22 EC ali Daskor 440.

3 v vinogradih za pridelavo grozdja

4 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah

5 s pripravkoma Decis 2,5 EC in Decis se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom

 

Opozarjamo, da podatki odražajo stanje na dan 29. 5. 2019, vendar je treba pred vsako uporabo preveriti status registracije zaradi morebitnih sprememb.

Opozorilo: pripravek Actara 25 WG v letu 2019 nima več dovoljenja za zatiranje ameriškega škržatka!

 

Vinogradi za pridelavo grozdja v žariščih okužbe in varovalnih pasovih žarišč okužbe

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno najmanj 1 tretiranje.

 • Prvo tretiranje je treba opraviti, ko je trta povsem odcvetela, pri tem dajemo prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime. Oba pripravka sta sistemična insekticida z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatirata ameriškega škržatka. Delovanje ostalih sredstev iz preglednice 1 je krajše in so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le teden dni).
 • Če je bilo za prvo tretiranje uporabljen pripraveki Decis 2,5 EC ali Decis ali Reldan 22 EC, Pyrinex M22 ali Daskor 440, je potrebno opraviti tudi 2. tretiranje v 2. napovedanem roku, razen če je imetnik po prvem tretiranju spremljal ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in če se na rumene lepljive plošče ulovi manj kot 4 škržatki na ploščo na teden.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje, kot je opisano v poglavju 5.3 Načrta ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice, in sicer:

 • izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večje površine vinograda število plošč ustrezno povečamo,
 • plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
 • plošče pregledujemo vsakih 7 do 10 dni vse do sredine septembra, ko so škržatki še prisotni v vinogradih,
 • ulove redno beležimo.

 

V ekološki pridelavi so dovoljeni pripravki na podlagi piretrina, s temi pripravki je treba opraviti 2 do 3 tretiranja:

 • prvo tretiranje je potrebno opraviti takrat, ko trta povsem odcveti.
 • Tretje tretiranje je treba opraviti, razen če imetnik po drugem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovi, da so bili ulovljeni manj kot 4 odrasli škržatki na rumeno lepljivo ploščo na teden. Spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj. Razmiki med aplikacijami so priporočljivi na 7-10 dni.

Pripravka Flora verde in Biotip floral se lahko uporabljata tudi v brajdah in ohišnicah, kjer opravimo vsaj eno tretiranje po končanem cvetenju.

 

Matični vinogradi, matičnjaki in trsnice

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji sta obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če se po drugem tretiranju na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba opraviti še tretje tretiranje.

Pomembno:

 • V matičnih vinogradih je treba prvo tretiranje opraviti takoj po končanem cvetenju trte, v trsnicah pa je okvirni termin od sredine do konca junija.
 • Pri prvem in drugem tretiranju dajemo prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki sta sistemična insekticida z rezidualnim načinom delovanja. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko pripravka uporabita le enkrat v isti rastni dobi.
 • Delovanje ostalih sredstev iz preglednice 4, 5 in 6 je krajše in so manj učinkovita (v povprečju le teden dni).
 • V matičnih vinogradih je treba paziti na karenco.

Imetniki morajo spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra, kot je opisano v točki 1 teh navodil in v poglavju 5.3 Načrta ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice.

 

Vinogradi izven razmejenih območij zlate trsne rumenice

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano v točki 1 pri vinogradih za pridelavo grozdja.

 

Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih za zatiranje ameriškega škržatka

4.1       Mospilan 20 SG

Sredstvo Mospilan 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus tinaus) v odmerku 0,375 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko so jagode velikosti graha, grozdiči povešeni (BBCH 69/75).

Sredstvo se seme na istem zemljišču na trti uporabljati za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih uporabiti največ 1-krat v eni rastni dobi. Sredstvo se sme uporabljati za zatiranje ameriškega škržatka samo na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Sredstvo je v letu 2019 pridobilo dovoljenje za nujne primere in se sme uporabljati od 1. 5. do 31. 8. 2019, skladno z navodili za uporabo.

 

4.2       Sivanto prime

Sredstvo Sivanto prime se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni, v fenofazi od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81).

Sredstva Sivanto prime se ne sme mešati s fungicidi iz kemične skupine azolov (DMI fungicidi), FRAC koda 3, kadar obstaja možnost zanosa na rastline, ki cvetijo oziroma, ki privlačijo čebele. Takšna mešanica je čebelam nevarna!

 

4.3       Reldan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440

OPOZORILO: Pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440, vsebujejo enako aktivno snov (klorpirifos-metil), zato lahko uporabimo le eno izmed navedenih sredstev in le 1x v rastni dobi

Pripravek Reldan 22 EC se uporablja v odmerku 1 l/ha oziroma v 0,1 % koncentraciji ob porabi vode 1000 l/ha oz. 10 ml na 10 l vode na 100 m2..

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni dobi v skladu z napovedjo Javne službe zdravstvenega varstva rastlin za zatiranje grozdnih sukačev. Če je uporabljeno v skladu z navodili, ni fitotoksično na gojenih rastlinah. Pri sortah vinske trte 'Zeleni sauvignon' in 'Merlot' lahko povzroča delno razbarvanje listov.

Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite žuželk in drugih žuželk opraševalcev se ne tretira rastlin med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 50 m do vodne površine. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu.

Pyrinex M22 se lahko uporablja v odmerku 1 l/ha. Glede uporabe velja enako kot pri pripravku Reldan 22 EC.

Daskor 440 ima dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka, križastega in pasastega grozdnega sukača v pridelavi namiznega in vinskega grozdja. Uporablja se v odmerku 0,5 l/ha. S tem pripravkom se lahko tretira le 1 krat v rastni dobi. Nima dovoljenja za uporabo v trsnicah in matičnjakih.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

 

4.6       Decis 2,5 EC in Decis

Decis 2,5 EC in Decis: eno tretiranje je dovoljeno za vinograde za pridelavo grozdja in sicer od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Uporabljamo ga v odmerku 0,5 l/ha. Ni priporočeno mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata.

Skupno število tretiranj z obema sredstvoma je največ dva krat na istem zemljišču v eni rastni dobi.

Pri uporabi pripravkov Decis in Decis 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvi se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstva so nevarna za čebele, z njimi se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko tretira v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

Decis in Decis 2,5 EC: sredstvo se sme uporabljati le enkrat v rastni sezoni.

Dve tretiranji sta dovoljeni za matične vinograde, matičnjake in trsnice.

Pripravka Decis in Decis 2,5 EC spadata v skupino sintetičnih piretroidov. Omenjena pripravka imata negativni vpliv na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v takšnih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

Pripravek Decis 2,5 EC je registriran do 31. 10. 2019. Pripravku Decis je registracija potekla 31. 1. 2018, lahko pa se do 1. 8. 2019 porabijo zaloge.  

 

4.7       Pripravki na osnovi piretrina

Dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka na osnovi a.s. piretrin imata pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKO uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta ta dva pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljata oba navedena pripravka na osnovi aktivne snovi piretrin.

Učinek teh sredstev je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva. Sredstva so nevarna za čebele.

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo v 0,16 % koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Sredstvi sta primerni za omejevanje ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 10 dneh. Oba pripravka imata dovoljenje tudi za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača. Priporoča se uporaba zvečer in v hladnejših urah dneva. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvi sta nevarni za čebele.

S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno 3 tretiranja.

 

4.8       Steward

Uporaba pripravka Steward je dovoljena le za ličinke stadijev od L1 do L3 , vendar sredstvo le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Uporabljamo ga v koncentraciji 0,015% pri porabi vode 1000 l/ha. Sredstvo je nevarno za čebele. Uporabljamo ga lahko v oddaljenosti več kot 15 m od nadzemnih voda 1. reda in 5 m od nadzemnih voda 2. reda. Ne sme se ga uporabljati v času cvetenja.