Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vloga za prestrukturiranje vinogradov 2019

datum: 10.04.2019

Navodila za oddajo Vloge za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov od 1.4. do 15.6.2019

VLOGA ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV 2019

 

 

 

Osnovni pogoji

- pridobljeno dovoljenje za ponovno zasaditev

- prestrukturira se najmanj 0,1 ha neto strnjene površine

- skupna površina vinogradov na kmetijskem gospodarstvu je najmanj 0,85 ha oziroma 0,6 ha na Krasu

- izvede se zamenjava sort, sprememba lokacije vinograda ali izboljšava tehnologije, pri čemer mora biti pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od 10 let, mlajši pa le, če je bil uničen zaradi naravne nesreče ali posledic izrednih vremenskih pojavov

- izvede se zamenjava sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši kot 5 let ali starejši kot 20 let.

 

Od 1. aprila do 15. junija 2019

Oddati vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov. Poslati s priporočeno pošto na ARSKTRP, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali preko elektronske oddaje.  Letos je namreč Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kot novost pripravila aplikacijo  »Tržni ukrepi«, ki omogoča elektronski vnos in oddajo vloge za podporo za prestrukturiranje. Aplikacija se nahaja v sklopu E-KMETIJE, za dostop je potrebno digitalno potrdilo.

Na vlogo je potrebno napisati številko dovoljenja za ponovno zasaditev, ki ga izda Upravna enota, zato je pomembno, da ima vinogradnik že pred oddajo vloge za podporo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev.

Na vlogi je potrebno navesti neto površino obnove, sorte vinske trte, ki se bodo zasadile, in podatek o nameravani izdelavi ali razgradnji teras. Vinogradnik podpiše tudi izjavo, da je seznanjen, da mora pred začetkom zemeljskih del pridobiti odločbo o uvedbi agromelioracije, če se bo v vinogradu izvajala zahtevna agromelioracija. Med zahtevne agromelioracije spadajo: izdelava in razgradnja teras, ureditev manjših odvodnjavanj na površini več kot 1 ha, ureditev novih poljskih poti, vnos določenih zemljin…

 

Do 1. septembra 2019

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja opravi ogled vinograda, ki se ga namerava krčiti. Izkrčitev starih trt se lahko izvede šele po opravljenem ogledu s strani Agencije. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.

(Ogled neizkrčenega vinograda pa ne velja za tiste vinograde, ki so pridobili dovoljenje za ponovno zasaditev pred  20. majem 2017.)

 

 

Do 31. marca 2020

Če vinogradnik pri prestrukturiranju vinograda spremeni lokacijo, sorto ali ureditev nasada (terasa/vertikala) glede na navedbe v vlogi, mora o spremembi obvestiti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja  najkasneje do 31. marca 2020 (oziroma v letu oddaje izjave o uveljavljanju podpore).

 

Od 1. aprila do 15. junija 2020

Na ARSKTRP oddati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Na izjavi je potrebno navesti ali je prestrukturiranje zaključeno ali ne ter napisati dejansko neto površino obnove. Prestrukturiranje s cepljenkami kategorije bazni material – pri ogledu preverba etikete za bazni material - dodatno plačilo +20% na posaditev cepljenk.

 

Kasnejša obnova

Pri oddaji vloge za podporo za prestrukturiranje od 1.4. do 15.6.2019 se vinogradnik odloči, kdaj bo prestrukturiral - 2019/2020, lahko pa tudi eno leto kasneje - v sezoni 2020/2021; izjavo o dokončanju prestrukturiranja pa  mora poslati  v dveh letih po vložitvi vloge. V tem primeru varščine ni.

 

 

 

Mojca Mavrič Štrukelj, specialistka za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica