Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezna usposabljanja za upravičence ukrepa KOPOP iz PRP RS 2014 - 2020

datum: 04.01.2019

Upravičence, vključene v ukrep kmetijsko – okoljska – podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 vabimo na obvezno usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo do 15. marca izvedel usposabljanja na območju zahodne Slovenije. Usposabljanja sicer potekajo na območju celotne Sloveniji vendar pod okriljem ostalih zavodov.

Vključeni v ukrep se morate 4-urnega usposabljanja udeležiti vsako leto, letos je potrebno usposabljanje opraviti do 15. marca 2019. Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo prejel vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko predhodno dogovorite za zamenjavo. Prijava na usposabljanja ni potrebna.

Udeležence bomo na usposabljanjih seznanili z vsebinami, povezanimi z ukrepom z namenom, da bodo lažje in z manj napakami izvajali ukrep KOPOP. Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep KOPOP iz PRP 2014 - 2020.

 

Vsebina usposabljanj

  1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP in
     
  2. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (predstavitev dobrih kmetijski praks v eni ali več izbranih panogah (poljedelstvo, vrtnarstvo, hmeljarstvo, travništvo, vključno z mokrotnimi oziroma vlagoljubnimi travniki, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, prašičereja, govedoreja, drobnica, konjereja, čebelarstvo)) v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

Prva tema bo na vseh usposabljanjih enaka, pri drugi temi pa bo na posameznem usposabljanju dan poudarek vsaj dvema panogama. Izbrane panoge za posamezno usposabljanje so razvidne iz najave posameznih predavanj.

Vsebina usposabljanj za leto 2018 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.


Najava terminov in lokacij usposabljanj KOPOP na območju celotne Slovenije

 

PRP