Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Evidence o uporabi FFS v kmetijski pridelavi

datum: 18.07.2016

EVIDENCE FFS - OBRAZEC: PODATKI O UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS) V KMETIJSKI PRIDELAVI

Stolpec 6 Polno trgovsko ime sredstev metoda z nizkim tveganjem

Z MKGP smo prejeli obvestilo glede vpisovanja podatkov o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem. Prosimo, da ste pri svetovanju vključenih v KOPOP posebej pozorni ta to vsebino.

»V zvezi z vodenjem evidence na obrazcu "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP" bi vas prosili, da je kmete opozorite, da morajo v ta obrazec (v stolpec 6) vpisovati tudi podatke o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem. V skladu s 5. členom Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Uradni list RS, št. 43/14) so metode varstva rastlin z nizkim tveganjem naslednje:
- mehansko ali fizikalno zatiranje plevela (strojno ali ročno),
- mehansko ali fizikalno odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin, ali delov rastlin ali škodljivih organizmov,
- uporaba FFS, izdelanih na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, registriranih oziroma dovoljenih v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva,
- uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, dovoljenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
- uporaba osnovnih snovi, za katere v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, ni treba pridobiti odločbe o registraciji ali dovoljenja,
- uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.

Na obrazcu "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP" pod opombami sicer ni pojasnjeno kaj so metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, vendar pa obveznost vpisovanja teh podatkov izhaja že iz navedenega pravilnika. Enaka zahteva je določena tudi v okviru navzkrižne skladnosti (PZR 10: Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev, zahteva: 98. Na kmetijskem gospodarstvu se vodijo evidence o uporabi FFS na prostem in v zavarovanih prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK-PID-u in kulturah (v skladu s prilogo I Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi). Skupaj z evidenco se hranijo računi od nakupa FFS. Evidence in računi se hranijo najmanj tri leta.

ARSKTRP ugotavlja, da upravičenci, ki so vključeni v ukrep KOPOP, teh podatkov ne vpisujejo v obrazec "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP". Ker se obrazec "Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP" uporablja tudi za namene kontrole izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti glede uporabe FFS, na KMG pa pregled lahko opravi tudi fitosanitarna inšpekcija, je v izogib nevšečnostim in težavam ob pregledu KMG podatke o izvedenih metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem treba vpisovati v navedeni obrazec.«

Datum : 15.7. 2016

Pripravila : Majda Brdnik